Presenten un estudi sobre el desenvolupament normatiu en matèria de discapacitat

La Confederació Autismo España ha promogut la realització de l’estudi ‘Anàlisi dels desenvolupaments normatius del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). Estudi comparatiu autonòmic’, destinat a informar sobre els ajuts que ofereixen les diverses administracions.
L’objectiu concret de l’estudi és contribuir al coneixement de la normativa per part de les persones que poden trobar-se en situació de dependència i les seves famílies, a més de per qualsevol professional interessat. D’aquesta manera, l’estudi serveix per conèixer els drets o prestacions que es poden sol·licitar, els procediments que s’han de seguir per tramitar-los i, en definitiva, per accedir amb més facilitat a l’ajut fonamental que ofereixen les Administracions.
Aquest estudi realitza un examen exhaustiu dels SAAD establerts a cada Comunitat Autònoma. Quasi tres anys després de la posada en marxa d’aquest sistema, el cos normatiu, en el pla estatal i en el pla autonòmic, està mancat d’una visió de conjunt i d’un treball rigorós i solvent de recopilació, ordenació, sistematització i anàlisi.
D’aquesta forma, aquest estudi pretén ser un document de referència dels estudis sobre el SAAD i la seva configuració jurídica. Un estudi instrumental al servei dels agents i operadors del SAAD, que agrupa informació precisa amb la utilitat; basant-se en l’anàlisi i la comparativa.
L’estudi realitza una breu exposició sobre els antecedents normatius i el marc jurídic general, recollit en la Llei de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència. A continuació s’examina el règim jurídic de la Llei a Espanya, mitjançant una revisió dels elements contemplats per la Llei i la manera en què han estat desenvolupats per les diferents Comunitats Autònomes.
En tercer lloc, es revisen els criteris establerts pel Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència sobre criteris comuns d’acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del sistema, tant per als que ja estan funcionant com per als de nova apertura.
Per últim, s’inclou un reduït glosari que recull els termes més habituals utilitzats en el context del SAAD.
L’estudi ha estat publicat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) dins la Col·lecció ‘cermi.es’.
Aquesta publicació pot descarregar-se en PDF de la pàgina del CERMI, a l’apartat Col·lecció ‘cermi.es’.

Font: Solidaridad Digital