Aprovat el projecte de Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta que s’amplia a les persones amb discapacitat

El Govern espanyol va aprovar en l’última reunió del Consell de Ministres celebrada el passat divendres el projecte de Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta que amplia els beneficiaris que poden acollir-se al dret de litigar sense haver de pagar advocat, procurador ni taxes judicials: els que no tenen recursos suficients i els que tenen aquest dret amb independència del seu nivell de renta. En aquest segon grup s’inclouen les víctimes de violència de gènere, de terrorisme, els menors o discapacitats que hagin estat maltractades, les seves associacions i també tot el col·lectiu de persones amb discapacitat (a qui “a causa d’un accident pateixi seqüeles permanents” i requereixi “la ajuda d’altres persones”, segons dicta el projecte”). Aquest grup de beneficiaris absoluts de justícia gratuïta ho serà únicament en els processos en que hi estiguin relacionats com a víctimes.

Els beneficiaris del dret podran escollir gaudir de tots els elements de la justícia gratuïta (advocat, procurador, taxes, proves pericials, publicitat) o tan sols alguns. Per exemple, qui ho desitgi podrà renunciar a l’advocat d’ofici i pagar-se’n un de confiança sense haver de pagar taxes.

Juntament amb aquesta ampliació potencial de beneficiaris, el projecte de llei introdueix mecanismes nous per a evitar situacions d’abús, entre ells, que una mateixa persona no podrà fer ús de la justícia gratuïta més de tres vegades l’any sense justificar específicament la necessitat d’un nou plet, excloent l’àmbit penal.

El projecte de llei presentat divendres encara ha de passar pel tràmit parlamentari però la major part de la norma està en vigor des de fa un any, quan el govern de Mariano Rajoy va avançar per decret la seva aplicació per a que els nous beneficiaris de la justícia gratuïta no haguessin de pagar les taxes judicials, que acabaven d’entrar en vigor. En aquell text, les víctimes de terrorisme a títol individual ja havien estat incloses.