El CERMI proposa que s’obri el Fons d’Atenció a la Dependència a les entitats del Tercer Sector

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha proposat avui que s'afegeixi una esmena en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2010 perquè s'inclogui les entitats del Tercer Sector dins del Fons per a la promoció i desenvolupament d'infraestructures i serveis del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

Aquest fons té per objecte donar suport financer a les empreses que realitzin aquesta activitat i es canalitza a través d'un conveni subscrit entre el Ministeri d'Economia i Hisenda i la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) o a través de les comunitats autònomes.

En opinió del CERMI, l'activitat a què van dirigits els recursos d'aquest fons és l'objecte principal de moltes entitats del Tercer Sector, pel que resulta contradictori i restrictiu limitar els seus beneficiaris només a les "empreses".

La pròpia Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència assenyala com a principi d'actuació "la participació del tercer sector en els serveis i prestacions de promoció de l'autonomia personal i atenció a la situació de dependència", pel que, tenint un paper central en el desenvolupament del SAAD, resulta difícil d'entendre que no pugui participar en un fons destinat a donar suport infraestructures i serveis en aquest àmbit, segons el CERMI.

Per aquest motiu, demana que s'afegeixi un nou apartat on s'especifiqui que "s'entén compreses dins les beneficiàries del fons les Fundacions i Associacions d'utilitat pública que tinguin entre el seu objecte la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la situacions de dependència".

Font: Europa Press