El salari mitjà de les persones amb discapacitat és un 10% inferior, segons l'INE

El salari de les persones amb discapacitat és un deu per cent menor que el de la resta de treballadors, segons l'últim informe de l'Institut Nacional d'Estadística. En concret, el salari brut anual dels assalariats amb discapacitat va ser, en 2010, de 20.553,3 euros, enfront dels 22.842,6 euros dels empleats sense discapacitat.
Seguint la pauta, el salari mitjà brut mensual, que exclou pagaments extraordinarios3, va ser de 1.534,8 euros per treballador amb discapacitat, també un 10% inferior. Després de les deduccions les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec del treballador i les retencions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) s'obté el salari net mensual, que va ser de 1.278,3 euros per al cas de treballadors amb discapacitat, un 5,1% inferior al de la resta.
Aquestes diferències en els salaris en termes nets les expliquen determinades avantatges fiscals establerts per a les persones amb discapacitat (reduccions sobre rendiments nets del treball i increment del mínim personal i familiar, entre altres).
Per sexe, la situació va resultar més desfavorable per a les dones, que reben un jornal 9.1 per cent inferior al dels homes (19.355,5 euros de mitjana per treballadora, en el mateix any de l'estudi, 2010, enfront dels 21.302,1 euros d'ells).
Tanmateix, es van detectar menys desigualtats salarials entre la població femenina amb i sense discapacitat (el salari de les primeres va ser un 2% menor que el de les segones) que en el cas dels homes (el salari va ser un 16,8% inferior en presència de discapacitat).
Cal destacar que segons augmenta l'edat, l'experiència i l'antiguitat dels treballadors disminueix la bretxa salarial entre els que presenten i no discapacitat.

CÀRRECS I TIPUS DE CONTRACTES
Pel que fa a llocs d'ocupació alts (directors, gerents, tècnics i professionals científics, tècnics intel•lectuals i de suport) ambdós col•lectius equiparar els seus salaris.
Finalment, es van observar menys diferències salarials entre persones amb i sense discapacitat en els contractes a temps parcial i en els de durada indefinida, en què la ràtio salarial es va situar al 93% i en el 90,3%, respectivament.
Aquest estudi, el primer de les seves característiques, ha estat realitzat amb la col•laboració de l'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso), el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi), Fundació ONCE i la Direcció General de Polítiques de Suport a la Discapacitat (MSSI).

Font: Solidaritat Digital