El Consejo Territorial de la Dependencia consensua diferents millores en la prestació de persona cuidadora no professional

El Consejo Territorial de la Dependencia ha acordat avui traslladar a les comunitats autònomes un seguit de recomanacions per millorar la prestació de persona cuidadora no professional. L’acord estableix uns criteris comuns en la concessió i seguiment de la prestació, sobretot pel que fa a les condicions d’accés i el seguiment de la prestació. L’objectiu és aconseguir la major qualitat possible en la cura que rep la persona en situació de dependència. Algunes d’aquestes recomanacions s’han introduït atenent els criteris expressats pel Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El document consensuat aconsella que la persona beneficiària de la prestació ja sigui atesa en l’entorn familiar amb caràcter previ a la sol·licitud de reconeixement de la dependència.

Pel que fa a la persona cuidadora, l’acord aprovat pel Govern espanyol i les comunitats fixa que la persona cuidadora haurà de ser un familiar fins el tercer grau tot i que també s’acceptaran situacions equiparables a la relació familiar. En aquest sentit també podran exercir la tasca de persona cuidadora les parelles de fet, els tutors i les persones assignades administrativament o judicialment amb funcions d’acolliment.

En tot cas, es recorda que les persones cuidadores que no siguin familiars tindran un caràcter excepcional i en la resolució del Programa Individual d’Atenció (PIA) haurà de quedar constància de la circumstància que ho provoca. Aquestes circumstàncies poden ser, entre d’altres, la inexistència de recursos assistencials en el territori o l’existència de circumstàncies geogràfiques o de qualsevol natura que dificultin altres modalitats d’atenció.

Per tal de garantir que la persona cuidadora pugui desenvolupar amb major eficàcia la seva tasca, el document estableix que haurà de tenir prou capacitat física i psíquica per desenvolupar les seves funcions. Per tant, com a criteri general, una persona dependent no podrà ser la cuidadora d’una altra persona dependent i tampoc una persona d’edat avançada podrà ser cuidadora principal d’una altra persona en situació de dependència.

L’acord també permet que la persona cuidadora principal pugui rebre el suport d’altres persones per atendre la persona dependent. Amb tot, la cuidadora principal haurà de poder prestar l’ajut durant un període mínim d’un any. Si hi ha diverses persones que s’encarreguen de forma rotatòria ho hauran de fer per períodes no inferiors a 3 mesos.

El document també la prestació de cures al domicili precisa d’unes condicions mínimes d’habitabilitat. La convivència de la persona cuidadora i el beneficiari en el mateix domicili constitueix un element referencial de condició adequada. També ho serà la proximitat física dels domicilis en la mesura en què es pugui donar una ràpida atenció.

Finalment, correspondrà a la Generalitat i als ens locals el control de la qualitat de la prestació i el seguiment periòdic per garantir que es compleixen aquests requisits.

El Consejo actualitza el mínim garantit i les prestacions econòmiques

El Consejo Territorial de la Dependencia també ha aprovat avui l’actualització del mínim garantit. Aquesta import fixa els diners que paga l’Estat a les comunitats per cada persona dependent atesa (actualment són els dependents de grau 3 i 2). L’acord aprovat pel Consejo fixa per aquest any un increment de l’1% respecte a l’aportació que feia l’any passat.

L'import mínim garantit (aportació de l'Estat) per a una persona dependent atesa amb grau III i nivell II és de 266,57 euros.

L'import mínim garantit (aportació de l'Estat) per a una persona dependent atesa amb grau III i nivell I és de 181,26 euros.

L'import mínim garantit (aportació de l'Estat) per a una persona dependent atesa amb grau II i nivell II és de 103,02 euros.

L'import mínim garantit (aportació de l'Estat) per a una persona dependent atesa amb grau II i nivell I és de 70,70 euros.

Font: gencat.cat