La Taula del Tercer Sector impulsarà la creació d’un fons econòmic per facilitar l’accés al finançament de les entitats socials

Prop de 300 persones van participar el passat 12 de juny a la jornada ‘Finan’3. Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social’, organitzada per la Taula del Tercer Sector, de la qual forma part la Confederació ECOM Catalunya. La jornada es va celebrar amb la col·laboració de Barcelona Activa i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Les polítiques de consolidació fiscal executades per les diferents Administracions Públiques i les tensions de tresoreria que les afecten són la principal causa de les dificultats financeres que pateixen les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Una situació agreujada per la restricció del crèdit bancari, la carència de mecanismes singulars de finançament per a les entitats socials, i les mancances financeres del propi Tercer Sector Social: baixa capitalització, devaluació de la qualificació de les garanties, escassos actius tangibles, etc.

Des de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya es va organitzar aquesta jornada per donar a conèixer al sector diverses solucions que permetrien minimitzar els problemes de finançament que tenen en aquests moments moltes entitats socials del país, tant per mitjà de fórmules ja existents com per mitjà de fórmules noves a desenvolupar.

ALGUNES DE LES FÓRMULES JA EXISTENTS:

• Banca ètica i social: Aquest tipus d’entitats financeres emergents a Catalunya estan demostrant una major complicitat i adaptació a les peculiaritats del Tercer Sector i les entitats no lucratives, especialment a l’hora d’oferir-los línies de crèdit vinculades al finançament de les Administracions Públiques.

• Emissió de “títols participatius”: Es tracta d’emissions de títols de deute de caràcter social, en el sentit que estarien destinats a finançar entitats i projectes del Tercer Sector Social. Els destinataris d’aquestes emissions serien les persones que busquen que els seus estalvis contribueixin a finançar activitats amb un impacte social positiu i no prioritzen la rendibilitat financera.

• Presentar “garanties mancomunades”: Es basa en la suma de molts petits avals per constituir l’aval que una entitat social necessita per accedir al crèdit, a partir de la implicació voluntària de la base social, treballadors, usuaris...

• Dipòsits col·lectius pignorats: Es tracta d’una variant de l’anterior modalitat, també basada en el compromís i la solidaritat de l’entorn de les entitats. El mecanisme consisteix en constituir un dipòsit amb moltes petites aportacions per oferir-lo com a penyora en una operació creditícia.

• Grups d’estalvi solidaris territorials: Són grups d’inversors que canalitzen els seus estalvis cap al finançament de projectes que contribueixen a la generació de riquesa i ocupació, però amb un visió i sota uns valors socials i solidaris. La seva actuació es circumscriu a una àrea geogràfica reduïda.

• El sistemes de microdonacions: Consisteixen en el finançament de projectes concrets a través d’un gran nombre de petites donacions. Aquesta fórmula de cooperació col·lectiva es vehicula bàsicament a través d’Internet, on es poden trobar diverses pàgines webs específiques amb aquesta finalitat.

• Increment del fons social: Es tracta de capitalitzar una associació o fundació no només per mitjà dels excedents o beneficis generats anualment (una via lenta i costosa), sinó també per mitjà de la creació d’una entitat jurídica vinculada (per exemple una cooperativa) que permeti captar recursos externs en forma de capital, o bé, per mitjà d’institucions de Capital Risc Social.

ALGUNES DE LES FÓRMULES A DESENVOLUPAR:

• Crear línies específiques per al finançament del Tercer Sector Social des de les pròpies entitats financeres.

- El dilluns 10 de juny, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, es va reunir amb el president de Caixabank, Isidre Fainé i el president de Microbank, Francisco de Conrado perquè s’impulsi una línia de finançament específica per a les entitats del Tercer Sector Social per cobrir les necessitats de circulant.

- A la jornada del 12 de juny, Ramon Bonastre, Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya va anunciar que el Fons de Garantia Econòmica Social s’obrirà al conjunt de les entitats del Tercer Sector Social.

- Coop57 va anunciar, en el marc de la jornada Finan3, que ha arribat a un acord amb OINARRI SGR perquè els seus associats puguin accedir als avals d’aquesta societat basca de Garantia Recíproca especialitzada en Economia Social i Tercer Sector.

• Crear un servei específic per al Tercer Sector Social de Catalunya que conjugi l’acompanyament financer, la prestació de garanties i el finançament directe, inspirat en l’organisme FRANCE ACTIVE (una associació francesa constituïda fa 25 anys per diversos actors de l’economia social, el sector públic i la banca cooperativa).

En relació a aquest últim punt, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras va anunciar l’ímpuls a la creació d’un fons econòmic del Tercer Sector Social català i d’un servei d’acompanyament financer. Aquesta iniciativa permetrà assessorar a les entitats socials catalanes sobre què cal fer per obtenir finançament i sobre quines són les modalitats de finançament més adequades, així com facilitar garanties a les entitats solvents que tinguin problemes de finançament. El desenvolupament d’aquest nou sistema exigeix el compromís, la implicació i la contribució del propi sector com a condició necessària. Una vegada assolit aquest primer pas, es demanarà la col·laboració i la contribució d’altres institucions públiques i privades. Per aquest motiu la Taula del Tercer Sector ja ha començat fa uns mesos a explorar la complicitat en aquest projecte d’altres institucions com l’ICF, Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, ‘La Caixa’ i les entitats financeres de banca ètica.