Presentada la Cartera de serveis socials 2010-2011

El passat 11 d’octubre, el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya va presentar la nova Cartera de serveis socials 2010-2011, que recull les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques, que ofereix la Xarxa Pública de Serveis Socials i que són responsabilitat de la Generalitat i dels ens locals.
La cartera inclou 137 serveis i prestacions, dels quals 107 són de serveis, 26 econòmics i 4 tecnològics. A més, 76 de les prestacions de la Cartera són garantides. Això vol dir que l'Administració està obligada a oferir la prestació a tothom que la demani i reuneixi els requisits per accedir-hi. La concessió de la resta de serveis i prestacions que recull la Cartera queda subjecta a la disponibilitat pressupostària i es concediran atenent uns criteris.

Com a novetats cal destacar que enguany hi ha sis noves prestacions garantides per a persones amb dependència i s'amplia la prestació de servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat, a les persones en situació de dependència. Altres noves prestacions són per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb malaltia mental, per a l'acolliment residencial per a gent gran, la prestació de centre de dia per a gent gran, per a habitatges tutelats per a gent gran i per a estades temporals per a gent gran amb discapacitat.