ECOM s’adhereix al Pacte Nacional pel Dret a Decidir

La Confederació ECOM Catalunya s’ha adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir que estan impulsant entitats civils, cíviques, ciutadanes, culturals, econòmiques, sindicals, empresarials, els grups parlamentaris que han donat suport al dret a decidir, i el Govern, per defensar l’exercici del dret a decidir i la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Actualment són més de 1.500 les entitats que s’han adherit a aquest pacte.

La Confederació ECOM Catalunya, entitat que aglutina més de 150 associacions de persones amb discapacitat física de tota Catalunya, es compromet a fer pedagogia entre les seves entitats membre de la importància de reclamar l’exercici democràtic del Dret a Decidir que tenim tots els catalans i les catalanes, per tal d’intentar sumar entitats que s’afegeixin i s’adhereixin a aquest Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

ECOM subscriu la proposta de manifest-compromís, elaborada per l’ex-president del Parlament de Catalunya, Joan Rigol, pel Pacte Nacional pel Dret a Decidir, el qual podeu llegir més avall.

MANIFEST-COMPROMÍS PEL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

El govern de Catalunya, diverses institucions públiques i privades i els partits polítics sotasignats així com associacions i entitats catalanes d’àmbit municipal, cultural, educatiu, comunicatiu, social, cívic, esportiu, generacional, sindical, empresarial i professional reunits al Parlament de Catalunya,

MANIFESTEM

– El nostre ple suport al procés democràtic que expressa el Parlament de Catalunya per tal que el poble català pugui exercir el seu Dret de Decidir.

– Catalunya és Nació, i tota Nació té Dret de Decidir el seu futur polític. Reclamem per exigència democràtica que la ciutadania de Catalunya puguem exercir amb el nostre vot el Dret de Decidir sobre la nostra institucionalització política.

– En aquest sentit, urgim que s’estableixi un diàleg amb institucions de l’Estat per tal de trobar les condicions legals per a l’exercici d’aquest Dret de Decidir.

– El Pacte Nacional pel Dret de Decidir, que es circumscriu a ell mateix, assumeix les opcions democràticament possibles sobre el nostre futur polític i així resta obert a la seva adhesió d’institucions i associacions que ho sol•licitin.
_________________________________

– Reclamem exercir el Dret de Decidir la nostra institucionalització política i el vinculem a la millora de la condició de vida individual i col•lectiva de les persones que viuen i treballen a Catalunya, al compromís amb les exigències de la qualitat de la democràcia, als drets socials –especialment en l’atenció als més febles-, a l’aprofundiment de l’estat del benestar, a la solidaritat intergeneracional, a l’equilibri territorial i desenvolupament sostenible així com a l’impuls d’iniciatives i de foment de l’actitud emprenedora i a l’assumpció de responsabilitats empresarials.

– Ha de significar també la voluntat d’un país que vol accedir a un alt nivell educatiu i de cultura personal i col•lectiva i especialment en la defensa de la nostra llengua pròpia, que, s’estén i crea lligams específics amb els territoris amb els quals la compartim.

– Exigir l’exercici del Dret de Decidir implica també l’afirmació que Catalunya és una comunitat humana que integra, respecta i recolza les diverses aportacions culturals i el pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la nostra societat.
______________________________________

– Les accions destinades a assolir el reconeixement del Dret de Decidir s’han de desenvolupar amb l’enfortiment de la cohesió de tota la societat catalana que proclama “com a valors superiors de la seva vida col•lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els que viuen i treballen a Catalunya” (EAC).

– El civisme, el diàleg, el respecte a totes les diverses opcions democràtiques pacífiques i al pluralisme polític, ideològic, religiós i d’opcions de consciència, el rebuig a tota discriminació contrària a la llibertat i a la dignitat humana així com la fermesa en les pròpies conviccions, han de configurar totes les accions sorgides des del Pacte Nacional pel Dret de Decidir.
____________________________________

– L’exercici del Dret de Decidir també ha de significar la voluntat col•lectiva d’integració a la Unió Europea revitalitzada i a la participació en la solidaritat universal.
______________________________________

Per tot això ens COMPROMETEM

– A treballar per fer possible la màxima coresponsabilitat de tota la ciutadania envers Catalunya i el seu futur institucional a través dels valors democràtics concretats en el Dret de Decidir.

– Per això les institucions i entitats signants del Pacte, les que s’hi adhereixin en el futur o manifestin la seva voluntat de col•laborar en determinades activitats, ens comprometem en l’àmbit propi de cada una a endegar iniciatives d’abast sectorial i territorial català per tal de promoure la conscienciació ciutadana i fer pedagogia per reclamar l’exercici del Dret de Decidir que tenim tots els catalans i catalanes.

– Amb aquesta finalitat ens comprometem a coordinar-nos d’una manera eficaç al voltant d’aquest Pacte Nacional pel Dret de Decidir com a manifestació de la fortalesa democràtica i com a contribució de l’associacionisme municipal, cultural, educatiu, comunicatiu, social, civil, esportiu, generacional, sindical, empresarial i professional i com a membres de la societat civil catalana, conjuntament amb les institucions polítiques presents, en l’objectiu democràtic de l’exercici del Dret de Decidir.

– En aquest sentit cada institució i entitat signant d’aquest pacte es proposa un pla d’accions en el seu àmbit destinades a aquesta finalitat i el podrà trametre a la comissió coordinadora del Pacte Nacional pel Dret de Decidir, per tal de promoure’n sinergies i així millorar-ne l’eficàcia.