El Parlament dóna el vist-i-plau al Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya

El Parlament va donar ahir a la tarda el vist-i-plau al Pla estratègic de Serveis Socials de Catalunya. Aquest document fixa els reptes i objectius que ha d’assolir el Sistema Català de Serveis Socials fins el 2013. El Pla s’ha elaborat després d’un ampli procés participatiu, en el qual també ha participat ECOM, que ha comptat amb l’opinió de representants de totes les administracions, del món de l’empresa i el tercer sector, dels col•legis professionals i dels sindicats, entre d’altres.

El Pla estratègic remarca que el sistema català de serveis socials ha d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats bàsiques i socials, garantint l’accés universal i els estàndards de qualitat òptims. En aquest sentit, identifica tres reptes principals que el Sistema Català de Serveis Socials ha d’afrontar els propers anys: assolir l’efectiva universalització de les prestacions garantides a la Cartera de serveis de la Llei de serveis socials; incrementar la qualitat dels serveis socials desenvolupant un sistema que s’adapti a les noves necessitats de les persones i les seves famílies i que faciliti el seu accés al sistema tenint en compte el seu entorn i la seva elecció; i reforçar la cohesió del sistema.

Per assolir aquests objectius, el Pla fixa 5 eixos estratègics que incorporen més de 150 propostes d’actuació concretes. Algunes de les més destacades són:

1. L’ACCÉS DE LES PERSONES ALS SERVEIS SOCIALS
• Actualitzar, desenvolupar i impulsar el catàleg de la cartera de serveis socials
• Millorar i ampliar la informació a la ciutadania sobre els recursos del sistema de serveis socials
• Implementar experiències pilot de participació telemàtica per promoure la participació de les persones i associacions en els òrgans consultius i de debat del sistema
• Crear el comitè d’ètica de serveis socials

2. LA QUALITAT DEL SISTEMA
• Revisar el contingut de les prestacions de la cartera de serveis orientant-les a les necessitats socials de les persones. Estudiar la necessitat i els costos d’incorporar noves prestacions i actuacions
• Promoure i treballar conjuntament amb les iniciatives impulsades per les entitats d’iniciativa social
• Aprovar el decret d’acreditació que reguli els nivells i els estàndards de qualitat de la Xarxa de Serveis d’Atenció Pública. Instituir un guardó de reconeixement de la qualitat de la gestió

3. EL TREBALL EN XARXA
• Incrementar l’ús de fórmules de gestió conjunta per a la prestació de serveis al territori
• Elaborar Plans d’Actuació Local en Matèria de Serveis Socials per part de totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials
• Adaptar els sistemes d’informació propis als requeriments del Sistema d’Informació Social per donar informació actualitzada i compartir-la amb la resta d’Àrees Bàsiques
• Consolidar els contractes-programa per al finançament dels serveis socials bàsics, actualitzar el copagament i buscar fórmules de finançament alternatives per reduir la dependència de les aportacions públiques per part de les entitats d’iniciativa social

4. LA TASCA DELS PROFESSIONALS
• Crear espais de debat amb els professionals del sistema per definir i adaptar els perfils professionals tipus a l’evolució de les necessitats socials
• Crear espais de debat amb la participació dels agents implicats per adequar progressivament els estudis acadèmics i la formació per a l’ocupació a la realitat dels serveis socials
• Elaborar un nou Pla director de formació
• Consolidar la xarxa DIXIT arreu del país i desenvolupar el mapa d’experts en serveis socials
Dissenyar i implementar un directori de persones usuàries dels serveis socials amb un sistema únic d’identificació i la història social compartida

5. INNOVACIÓ I CONEIXEMENT
• Impulsar i dissenyar un instrument que permeti el coneixement periòdic de les necessitats de serveis socials i coneixement de la Xarxa per part de la ciutadania
• Crear línies d’ajuts a la realització de tesis doctorals en matèria de serveis socials

Un cop superat ahir el tràmit parlamentari, el Pla estratègic de Serveis Socials s’enviarà al Govern per a la seva aprovació definitiva. Es culminarà d’aquesta manera el treball iniciat fa un any amb l’obertura del procés participatiu per a la redacció del Pla que va comptar amb la col•laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana.

En aquest procés hi van participar un miler de persones en representació de tots els sectors (administració, empreses, entitats, professionals) relacionats amb el desplegament dels serveis socials. Les seves aportacions han ajudat a enriquir el contingut del Pla.

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania