ECOM celebra que s'hagi decidit donar un impuls a l'escola inclusiva

La Confederació ECOM Catalunya posa de manifest la seva satisfacció pel Pla d’Acció de l’Educació Inclusiva 2008-2015, ‘Aprendre junts per viure junts’, que ahir va presentar el conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, que marca les pautes a treballar perquè el 2015 el 70% dels alumnes amb discapacitat rebin la seva formació en centres ordinaris d’educació. ‘Des d’ECOM valorem molt positivament aquest pla perquè ve a donar resposta a una demanda històrica d’ECOM, ja que recull una planificació de la provisió de recursos per avançar en el disseny de les escoles de Catalunya per tal que aquestes tinguin una major capacitat i competència per atendre la totalitat de l’alumnat, amb independència de les necessitats particulars de suport que cada nen/a pugui presentar’, afirma Emili Grande, director tècnic d’ECOM. ‘Tot i així considerem que l’objectiu d’un 70% d’alumnes amb discapacitat escolaritzats en centres ordinaris d’educació és un poc ambiciós’, afegeix.

ECOM aposta plenament per una escola inclusiva ja que creu que aquesta fórmula és la millor per a tot l’alumnat. Una escola capaç de respondre al procés de creixement personal i educatiu de cada infant, aplicant les metodologies, les didàctiques, els mitjans i els recursos que requereixi cada una de les circumstàncies individuals.

Del pla presentat ahir ECOM en destaca especialment la seva concreció i transparència sobretot pel fet que inclou de manera exhaustiva el Mapa de Recursos i Serveis de què es disposa i els que es necessitaran per atendre l’alumnat amb discapacitat de Catalunya, així com les previsions de creixement per als propers anys i el pressupost que ha de permetre fer-lo realitat. De tota manera, ECOM considera que aquesta concreció no queda tant clara en el que fa referència a la planificació de la progressiva actuació de les actuals Escoles Especials com a suport i recurs de les escoles ordinàries d’educació per garantir una millor atenció a l’alumnat amb discapacitat.

APROFITAR EL CAMÍ FET PER LES ESCOLES ESPECIALS
A Catalunya des de fa anys està treballant una xarxa important d’Escoles Especials especialitzades en el tracte de l’alumnat amb discapacitats greus. Algunes de les entitats que formen part de la Confederació ECOM Catalunya tenen entre els seus serveis Escoles Especials. Concretament se’n compten 7, a les quals hi ha escolaritzats gairebé 300 alumnes amb discapacitat.

En tota la seva trajectòria, les Escoles Especials han posat en pràctica moltes metodologies i recursos que han demostrat que són efectives per al creixement personal i educatiu de l’alumnat amb discapacitat. ‘Cal que tota aquesta experiència acumulada per les escoles i els seus professionals no es perdi pel camí i que s’aprofiti per treballar amb seguretat i efectivitat en aquest procés cap a una escola inclusiva’, demana Grande. ‘El seu suport és fonamental perquè les escoles de Catalunya tinguin una major capacitat i competència per atendre la totalitat de l’alumnat, amb independència de les necessitats particulars de suport de cadascun dels i de les alumnes’, afegeix.