El CERMI demana que les pensions no contributives d’invalidesa només tinguin en compte la renda personal dels beneficiaris

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha elaborat una proposta de modificació de la Llei General de la Seguretat Social per tal que es concedeixin pensions no contributives d’invalidesa tenint en compte la renda personal dels beneficiaris i no la de la unitat econòmica en què aquests estan integrats. El CERMI va informar a finals de desembre que faria arribar aquesta proposta al Govern Espanyol i als grups parlamentaris amb representació en el Congrés i en el Senat.

La Llei General de la Seguretat Social regula les anomenades pensions no contributives d’invalidesa, que procedeix de la Llei 26/1990, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen a la Seguretat Social Prestacions no Contributives.

La norma de 1990 va significar en el seu moment un avenç en la protecció social ja que ampliava l’àmbit subjectiu de la Seguretat Social, en matèria de pensions, a aquelles persones que, malgrat no haver cotitzat o no haver-ho fet suficientment, es trobaven en situació de necessitat per raó d’edat o de discapacitat.

No obstant això, el CERMI, ha apuntat que, quan es van establir els requisits que conformen la situació de necessitat que dóna accés a les prestacions, la llei de 1990 va introduir certes cauteles que van suposar per a les persones amb discapacitat greu una modificació respecte de la situació precedent.

Així, aquesta norma i, posteriorment, l’actual Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, vinculen el requisit de carència de rendes suficients no només a la situació personal del beneficiari sinó també a la de la unitat econòmica de convivència en què aquesta persona està integrada.

Per al CERMI, aquest criteri d’estendre el requisit de carència de rendes o ingressos suficients al conjunt de la unitat econòmica de convivència ha perdut el seu sentit tenint en compte que han passat més de 15 anys des que aquesta norma va entrar en vigor. Durant aquest període s’ha demostrat que el nombre de beneficiaris és reduït i inclús presenta, en el darrers anys, una tendència clara a disminuir. A més, les persones amb discapacitat severa es veuen limitades en la seva capacitat d’elecció de forma de vida, per la por a perdre el seu dret a pensió en funció dels ingressos econòmics de les persones amb les quals escullen o es veuen obligades a viure.

Davant aquesta situació, el CERMI ha considerat que ha arribat el moment de modificar la legislació actual, de manera que la consideració de la insuficiència de recursos que dóna accés a les prestacions es refereixi al beneficiari d’aquests ajuts, individualment considerat i no al seu entorn de convivència.

Font: Servimedia