La Patronal ECOM signa el III Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya d’Associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a persones amb discapacitats, pels anys 2013-2016

Després de més d’un any de negociació, el passat dia 14 de març de 2014, la Patronal ECOM (representada per La Confederació, la patronal del Tercer Sector Social de Catalunya) i DINCAT, com a representants de la part empresarial; i CC.OO i UGT, representants de la part sindical, van signar el III Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya d’Associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a persones amb discapacitats, pels anys 2013-2016. Aquest conveni col·lectiu és un dels que apliquen les entitats federades a ECOM.

Els principals acords d’aquesta negociació col·lectiva es concreten en els següents punts:

- L’aprovació d’aquest conveni tindrà vigència de l’1/01/2013 fins al 31/12/2016.
- Congelació de les Taules salarials pels anys 2013, 2014 i 2015.
- Increment d’un 0,5% del salari base, amb data efectes de l’1/01/2016.
- Suspensió de meritació de l'antiguitat prevista en l'article 9.4 del Conveni durant els anys 2014 i 2015.
- Les quantitats que tots els treballadors estiguin percebent per antiguitat a la data del present conveni les passaran a cobrar, en data 01/01/2016 en un complement salarial "ad personam" denominat antiguitat consolidada, que serà no revisable, ni revaloritzable.
- A partir de 01/01/2016 s'iniciarà còmput d'un nou concepte de trienni que suposarà la percepció d'una quantia de 26 euros per cada tres anys de servei que es meriti a partir d'aquesta data.
- Aquest Trienni el percebran tots els treballadors que a data d' 01/01/2016 estiguin percebent una quantitat menor a 182 euros com a antiguitat consolidada, o bé no rebin cap quantitat per aquest concepte d’antiguitat consolidada.
- Aquells treballadors que a data 01/01/2016 vinguessin percebent una quantitat inferior a 182 euros en concepte d’antiguitat consolidada, podran anar consolidant triennis a través, fins arribar a un màxim, en la suma dels dos complements, de 182 euros.
- Aquells treballadors que a data 01/01/2016 no tinguessin complement denominat antiguitat consolidada, començaran a meritar des d'aquesta mateixa data d'efectes triennis que es remuneraran a raó de 26 euros mensuals i fins a un límit màxim de 7 triennis o 182 euros mensuals.
- Aquelles persones treballadores que en virtut de l’art 11 del conveni a data 31/12/2015 percebin com a complement salarial d’antiguitat consolidada una quantitat mensual igual o superior als 300€, i tenint en compte allò establert a l’art 6, veuran compensat i absorbit aquest complement en la quantitat corresponent a l’increment d’un 0,3% de la pujada establerta per a l’any 2016 sobre el salari base. En cap cas podrà absorbir-se un import superior que doni com a resultat final un import inferior a percebre d’aquest complement de 300 €.
- Les parts adquireixen el compromís de reunir-se durant el segon trimestre de 2016 per analitzar la situació i evolució del sector.