Els consellers Castells, Tura i Tresserras presenten un paquet de mesures per reforçar el control de les subvencions públiques

Després de comprovar l’ús indegut dels fons públics realitzat pels antics gestors del Palau de la Música, el conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, la consellera de Justícia, Montserrat Tura, i el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, es van reunir ahir al matí per acordar un conjunt de mesures que proposaran al Govern amb l’objectiu d’evitar que es tornin a produir fets semblants.

Les mesures es poden classificar en dos grans àmbits. Per una banda, aquelles que afecten totes les entitats que reben subvencions de la Generalitat i, per l’altra, les referides específicament a les fundacions i les associacions que es troben sota el protectorat de l’administració catalana.

El document que van presentar ahir els consellers recull un total de 16 actuacions concretes. Els responsables dels tres departaments proposaran al Govern que, en les properes setmanes, s’aprovin els canvis legals i normatius per fer-les efectives, i mantindran una coordinació estratègica permanent per al desplegament d’aquests canvis.

MESURES QUE AFECTEN TOTES LES ENTITATS QUE REBEN SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT

A) Mesures encaminades a augmentar la transparència de les entitats i a facilitar l’accés a la informació dels òrgans de control:
1. La Generalitat podrà efectuar actuacions de control i requerir informació al destinatari final dels fons, encara que aquest no sigui el titular inicial de la subvenció.

2. Els beneficiaris hauran de proporcionar més informació sobre la seva relació amb tercers. En el moment de sol·licitar la subvenció hauran de declarar les aportacions o prestacions gratuïtes que hagin efectuat anteriorment a qualsevol entitat social, cultural o política.

B) Mesures relacionades amb els requisits exigits per a l’obtenció de subvencions:
3. Els beneficiaris de subvencions o transferències de l’administració no podran realitzar donacions, aportacions o prestacions gratuïtes en favor ni de partits polítics, ni de fundacions o associacions que hi estiguin vinculades.

4. Llevat de les excepcions previstes per la normativa i d’aquelles entitats que tinguin com a finalitat la col·laboració amb l’administració o la prestació de serveis d’interès social que requereixin necessariament l’atorgament d’ajuts, es limitarà la quantia de les donacions, aportacions o prestacions gratuïtes que podran realitzar els beneficiaris de subvencions.

5. La Generalitat no concedirà subvencions, ajuts o transferències a entitats els directius de les quals percebin retribucions que es considerin manifestament desproporcionades. A tal fi, les entitats sol·licitants de subvencions públiques hauran de donar publicitat de les retribucions dels seus directius en les seves memòries i efectuar una declaració responsable sobre aquest punt en el moment de sol·licitar la subvenció. Els convenis de col·laboració per a programes específics d’interès púbic signats amb entitats el finançament de les quals és majoritàriament d’origen privat seran objecte de la regulació apropiada.

C) Mesures destinades a introduir millores en l’àmbit del bon govern:
6. S’establiran les regulacions precises per limitar l’acumulació de càrrecs executius o de gestió entre dues o més entitats perceptores de subvencions de la Generalitat, quan entre aquestes entitats existeixi creuament de subvencions, ajudes o altres tipus de relacions financeres.

7. Els beneficiaris de les subvencions hauran d’acreditar que els seus òrgans de control intern comprovin que la destinació dels fons rebuts és l’adequada.

8. Les entitats perceptores de subvencions tindran l’obligació de garantir que les auditories sobre els seus comptes són conegudes, analitzades i debatudes pels seus òrgans de govern, de manera directa i independent respecte als responsables directes de la gestió. Aquests òrgans de govern adoptaran, si s’escau, les mesures correctores pertinents.

9. En el termini màxim de sis mesos, s’elaborarà un protocol d’actuacions dels representants de la Generalitat en les entitats en què té representació per tal de garantir l’aplicació d’aquestes mesures.

D) Mesures orientades a reforçar els mecanismes de control de la Intervenció General.

10. En col·laboració amb les empreses privades d’auditoria i control extern, s’elaborarà un protocol únic d’actuacions per a la supervisió de les entitats subvencionades, per tal que tots els òrgans supervisors puguin aplicar-lo de manera sistemàtica.

11. El Pla de control anual elaborat per la Intervenció General inclourà un apartat especial destinat a comprovar que es compleixen els nous requisits establerts en matèria de subvencions.

MESURES QUE AFECTEN LES FUNDACIONS I ASSOCIACIONS QUE ES TROBEN SOTA EL PROTECTORAT DE L’ADMINISTRACIÓ CATALANA

12. La compatibilitat de càrrecs en diferents entitats que estiguin vinculades haurà de ser coneguda i, si s’escau, autoritzada pel Protectorat de fundacions.

13. Es modificarà el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions perquè incrementin la informació que han de proporcionar al Protectorat. Aquestes entitats estaran obligades a incloure a la memòria dels comptes un major detall de les subvencions rebudes per part d’entitats públiques, així com els convenis de col·laboració signats amb entitats públiques o privades.

14. Les fundacions que hagin estat creades per una associació o per una altra fundació hauran de presentar un balanç consolidat juntament amb la memòria anual.

15. Es reforçaran els mecanismes que permetin enfortir la funció inspectora del Protectorat.

16. Amb l’assessorament del Protectorat, s’impulsarà la creació d’òrgans de control intern en el sí de les fundacions, integrats per persones que no hi ocupin càrrecs executius.