Fins el 30 de setembre de 2008 poden sol·licitar-se les ajudes del PUA

L’ordre ASC/235/2008, publicada el passat 26 de maig, per la qual s’obria la convocatòria i es publicaven les bases per accedir al Programa d’Atenció Social a les persones amb discapacitat per a l’any 2008, estableix el 30 de setembre com a data límit per poder sol·licitar aquestes ajudes que tenen per objecte facilitar el desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

La tipologia dels ajuts que poden sol·licitar-se contempla: ajuts per a tractaments, ajuts per a la rehabilitació del llenguatge, ajuts per a fisioteràpia, ajuts per a psicomotricitat, ajuts per a mobilitat i trasnport, ajuts per a mobilitat, obtenció o conversió del permís de conduir, adquisició de vehicle, adaptació de vehicle, ajuts per a transport per asistir a determinats serveis, atenció precoz, rehabilitació, ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes més grans de 16 anys, i ajuts per a l’autonomia personal i comunicació.

Poden accedir a aquests ajuts les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que tinguin residència legal a Catalunya, que es trobin en situació de necessitat d’acord amb el que estableix l’ordre ASC/235/2008 i que compleixi les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació que estableix aquesta ordre. Les persones destinatàries d’aquest ajuts no poden beneficar-se d’ajuts i prestacions econòmiques de la mateixa naturalesa, abast i finalitat provinents d’entitats públiques o privades, ni rebre serveis similars per als quals es demana la prestació en establiments públics o concertats o subvencionats amb càrrec a fons públics.