Canvis a la normativa de les fundacions catalanes

El passat 19 de juny es va publicar al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) número 6152 la modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que afecta de manera substancial la regulació vigent per a les fundacions catalanes, per dotar-les de més autonomia de gestió i agilitat.
L’article 333-11 del Codi civil, el referent a l’auditoria de comptes, inclou nous requisits que faran augmentar el número d’entitats que s’hauran de sotmetre a una auditoria externa.
En concret, es segueixen mantenint els tres requisits anteriors:
1. Que el total de l’actiu sigui superior a 6 milions d’euros.
2. Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris sigui superior a 3 milions d’euros.
3. Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici sigui superior a 50.
I se n’inclouen dos de nous:
4. Que almenys el 40% d’ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.
5. Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l’exercici.
Les fundacions que acompleixin dues de les cinc condicions anteriors durant dos anys consecutius, hauran de sotmetre els comptes anuals a una auditoria externa. A més, l’article contempla la possibilitat de presentar-s’hi si el protectorat, per mitjà d’una resolució motivada, apreciï la necessitat d’obtenir una imatge més fidel i completa dels comptes.