El CERMI engega un projecte per denunciar l’absència o carències greus d’accessibilitat

EL PROJECTE ‘100 DENÚNCIES 100 ACCESSIBILITAT’ VOL CATALOGAR 100 SITUACIONS DE DISCRIMINACIÓ REPRESENTATIVES DE L’ESTAT GENERAL DE L’ACCESSIBILITAT A TOTA ESPANYA
El CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat) ha posat en marxa el projecte ‘100 denúncies 100 accessibilitat’ que té com objectiu confeccionar un catàleg de situacions que suposen violació dels drets de les persones amb discapacitat per absència o deficiències greus en matèria d’accessibilitat.
Un cop construït el catàleg, aquest s’elevarà al Consejo Nacional de la Discapacidad, a la Defensora del Poble, a la Fiscalia General de l’Estat i a la Comissió de Peticions del Congrés dels Diputats per a què operi com a denúncia i s’obrin les oportunes investigacions i expedients, i se sancionin les conductes discriminatòries. Tot això, amb la finalitat de contribuir a la presa de consciència sobre l’accessibilitat universal com a dret humà que ha de ser promogut i protegit activament, castigant les violacions.
UN CATÀLEG COOPERATIU: TOTS PODEM APORTAR SITUACIONS DE DENÚNCIA
El catàleg que vol realitzar el CERMI té la voluntat de catalogar exhaustivament 100 situacions de discriminació representatives de l’estat general de l’accessibilitat, a qualsevol punt de l’Estat espanyol, en els diferents entorns i processos (espai construït i espai urbà, transports, telecomunicacions i societat de la informació, relacions amb les administracions públiques, mitjans de comunicació audiovisuals, accés a béns i serveis a disposició del públic, garantia de l’ús de llengües espanyoles o mitjans de suport a la comunicació oral, accessibilitat cognitiva, etc.) en què es desplega la participació de les persones amb discapacitat a la comunicat.
Per recollir les 100 denúncies, el CERMI ha dissenyat una fitxa de presa de dades on es pot descriure exhaustivament el problema d’accessibilitat que es vol denunciar i les possibles conseqüències negatives que hagi tingut o potencialment pot tenir. Qualsevol persona i/o institució pot recollir i documentar una denúncia i fer-la arribar al CERMI. En el web del CERMI es pot omplir un formulari on line o bé descarregar-se la Fitxa de Recollida de Dades que, un cop complimentada, s’haurà d’enviar a l’adreça 100denuncias100@cermi.es. El termini de recepció de fitxes és el 31 de gener de 2014.
Malgrat que en el formulari es demanen dades personals de la persona i/o institució que registra la denúncia, en el catàleg final aquestes dades no apareixeran i es garantirà l’anonimat. En el recull d’informació es demana detallar la informació referent a la denúncia tant com sigui possible, sense límit d’extensió, i a ser possible acompanyar-la de fotografies o imatges sobre el problema detectat.