El Departament d’Acció Social i Ciutadania respon a l’informe del Síndic de Greuges sobre el desplegament de la Llei de l'Autonomia Personal

En relació a l’informe del Síndic de Greuges sobre l’aplicació i el desplegament de la Llei de la dependència a Catalunya, el Departament d’Acció Social i Ciutadania vol fer constar el següent:

1.- Que la Generalitat ja ha fet tot el desplegament reglamentari de la Llei avançant-se fins i tot al govern espanyol.
2.- Paral·lelament, el Departament d’Acció Social i Ciutadania ha adoptat altres mesures reglamentàries per millorar el contingut de la Llei:
- Fixant la garantia d’una prestació mínima que en cap cas serà inferior al 25% de l’import que li correspondria a la persona beneficiària.
- Fent una aportació addicional al que marca la llei estatal per complementar el pagament de la plaça residencial privada d’un centre acreditat, que pot arribar fins els 496 euros al mes per aquelles persones que tinguin un Grau III nivell 2 i uns ingressos inferiors a 1.486,9 euros.
- Regulant la figura de l’assistent personal. Aquesta prestació està inclosa a la Llei però el ministeri no ha concretat ni precisat encara les seves característiques. Per aquest motiu la seva aplicació no era possible.
3.- El Departament vol precisar que en relació a les valoracions actualment el grau de compliment del termini se situa a l’entorn del 90%.
4.- El ritme d’elaboració dels Programes Individuals d’Atenció (PIA) és més lent donat que prop del 80% de persones sol·licitants viuen a domicili i no eren usuàries dels serveis socials municipals.
Cal destacar l’esforç efectuat en aquest sentit pel Departament i els ens locals per reduir sensiblement els terminis, com ho demostra la inversió de 9 milions d’euros feta per Acció Social i Ciutadania en un pla de suport als ens locals. Acció Social i Ciutadania recorda també que aquest estiu s’han firmat els contractes programa amb el món local dotats amb 143 milions d’euros. Una part d’aquest import serveix perquè el món local pugui fer el desplegament de la Llei de la dependència.
5.- El Departament també recorda que té previst posar en marxa alguns dels suggeriments del Síndic, com ara el programa de formació i suport per a cuidadors i cuidadores no professionals. El programa formatiu incorporarà, entre d’altres, la realització de cursos i tallers d’autoajuda.
6.- Pel que fa a la necessitat d’elaborar un programa de creació de centres i serveis per atendre les persones amb dependència, el Departament vol precisar que hi ha un pla d’equipaments que actualitzarà d’acord amb les necessitats actuals les places tant de residències com de serveis. Cal recordar que durant molts anys el nivell d’inversió va estar per sota del desitjat, i és ara quan s’han començat a posar els serveis socials com una prioritat. Aquest pla queda recollit a la Cartera de la Llei de Serveis Socials, on s’especifica de cara al 2009 un increment del 20% de les places públiques dels centres d’atenció a les persones amb dependència. Aquest increment s’aconseguirà, d’una banda, creant noves places públiques, i de l’altra, concertant places amb el sector privat.
7.- El Departament demana la comprensió de la ciutadania per les dificultats inherents al desplegament d’una llei complexa en la qual intervenen diverses administracions i que ha desbordat les expectatives. A banda d’aquests factors, el deficient finançament de la Llei per part del govern espanyol dificulta també el desplegament. La mateixa ministra d’Educació, Política Social i Esport, Mercedes Cabrera, ha reconegut la necessitat d’introduir canvis en la Llei.
8.- El Departament treballa per corregir algunes deficiències pel que fa a la informació a les persones usuàries. En aquest sentit s’estudia la creació d’una unitat específica d’atenció al client que pugui gestionar les consultes i els dubtes de les persones dependents. Cal recordar que el telèfon de la dependència 900 300 500 va atendre l’any passat 59.400 trucades i que actualment la mitjana diària supera les 500.
9.- Finalment, el Departament d’Acció Social i Ciutadania vol agrair l’esforç de totes les administracions i persones implicades en el desenvolupament de la Llei així com de les persones usuàries per la seva comprensió davant les dificultats que han anat sorgint en aquest primer any d’aplicació.

Font: Departament d'Acció Social i Ciutadania