Millores en l’àmbit de la discapacitat, en relació a les reformes legals de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social

A finals de desembre, el Govern espanyol va dur a terme reformes legals que han afectat diverses lleis laborals per tal de lluitar contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social. Entre aquests canvis, que ja estan en vigor des de l’inici de 2013, alguns han suposat petits avenços en matèria de discapacitat.
Un de les millores ha estat l’adaptació a la terminologia utilitzada en la llei d’adaptació normativa a la Convenció de l’ONU, i per la normativa comunitària i internacional per referir-se a les persones que tenen algun tipus de discapacitat. En aquest sentit, destaca la substitució en el text normatiu ‘minusvàlid’ pel de ‘persona amb discapacitat’.
També s’ha agreujat la quantia de la sanció en cas d’infracció reiterada de l’obligació legal de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat, o de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional. Aquesta mesura suposa que la sanció s’imposarà en el seu grau màxim quan, en els dos anys anteriors a la data de la comissió de la infracció, el subjecte responsable ja hagués estat sancionat en ferm per l’incompliment de l’obligació legal de la reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat o de l’aplicació de les seves mides alternatives de caràcter excepcional.
Així, la sanció en lloc de situar-se en la franja de 626 a 1.250 euros, haurà de ser obligatòriament cinc vegades superior, és a dir, s’haurà de situar entre els 3.126 als 6.250 euros. I a més, serà compatible amb la norma general sobre reincidència, que permet sancionar amb el doble de la seva quantia, podent arribar als 6.250 euros.
Per últim, un altre avenç ha estat la garantia de manteniment de les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social per la contractació de les persones amb discapacitat, tant en empreses ordinàries como en Centres Especials de Treball.