ECOM fa balanç del primer any de prestació del servei d'assistent personal a través d'una prova pilot

‘Que qualsevol persona amb necessitats de suport personal per a la vida diària, en qualsevol dels diferents graus de dependència que preveu la llei, pugui accedir al servei d’assistent personal, i que els nivells de prestació del servei es corresponguin a les necessitats reals de cada persona i no a mòduls econòmics rígids’ són les principals recomanacions que María José Vázquez, presidenta d’ECOM, ha fet a l’administració catalana aquest matí a la roda de premsa on s’ha fet públic el balanç del projecte pilot d’assistent personal que ECOM està duent a terme, conjuntament amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i que finalitza el proper 31 de desembre de 2008.

Tot i que encara falten 6 mesos per a la seva finalització, ECOM ha considerat que era ara, quan encara s’està definint el reglament que regularà la figura de l’assistent personal, que recullen la llei de promoció de l’autonomia personal i la de serveis socials, el moment d’extraure conclusions per tal de poder ajudar a definir el disseny definitiu del servei d’assistent personal per al seu desenvolupament a Catalunya.

Recomanacions d’ECOM per a la definició del servei d’assistent personal
La primera de les recomanacions que ECOM fa sobre com hauria de ser en el futur el servei d’assistent personal, és que aquest hauria de permetre que sigui la mateixa persona amb discapacitat qui pugui contractar personalment el seu assistent personal o, si ho prefereix, que ho pugui fer una organització sense ànim de lucre. ‘Cal potenciar al màxim la capacitat de decisió de les persones amb discapacitat física’, comenta Emili Grande, director tècnic d’ECOM.

El segon punt és que en el servei es primi sobretot la flexibilitat. Cal que l’assistent personal s’adapti tant pel que fa a funcions com a horaris, a allò que la persona beneficiària requereixi. El servei s’hauria de plantejar com un servei de 7 dies a la setmana, 365 dies l’any. Per tal de no lesionar els drets professionals dels assistents personals, caldria comptar amb una borsa d’assistents personals, que poguessin cobrir els períodes de vacances. És bàsic també, segons afirma María José Vázquez, presidenta d’ECOM, que ‘els nivells de prestació de servei es corresponguin amb les necessitats reals de cada persona i no a mòduls econòmics rígids’ i que ‘l’accés al servei sigui per a totes les persones amb necessitats de suport personal per a la vida diària, en qualsevol dels diferents graus de dependència que preveu la llei’.

Pel que fa a les accions per a les quals pot ser requerit el suport de l’assistent personal, ‘l’ideal és que la persona beneficiària determini, segons el seu projecte de vida, per a quines accions requereix suport’, segons explica Emili Grande. En el model que ara per ara proposa l’ICASS la figura de l’assistent personal està centrada majoritàriament a facilitar l’accés a les persones amb discapacitat a activitats educatives o laborals. ECOM, en aquest punt, insta l’administració que, en la mesura del possible, es contemplin aquests conceptes ‘d‘educació’ i ‘treball’, d’una manera àmplia, de manera que per ‘educació’ s’entengui qualsevol activitat que pugui contribuir al creixement i desenvolupament personal i, per ‘treball’, tota ocupació habitual, retribuïda o no.

La llista de demandes d’ECOM es completa, amb una petició perquè el servei d’assistent personal es complementi amb l’accés a ajuts tècnics i a la domòtica com a eines bàsiques per tal de fomentar una vida independent de les persones amb discapacitat física.

Conclusions de la prova pilot d’assistent personal d’ECOM
Segons comenta María José Moya, coordinadora del projecte, la valoració final dels usuaris del servei ha estat molt positiva ja que aquest servei ‘els ha permès adonar-se que són subjectes actius de la seva pròpia vida’. Gràcies al projecte, afegeix, ‘han deixat de ser dependents i han descobert que tenen els mateixos drets que la resta de persones’.

Els inicis no van ser fàcils, ja que no tothom partia de la mateixa realitat. ‘El fet de no haver tingut mai l’oportunitat de decidir, va fer que molts usuaris demanessin suport i ajuda a l’hora de gestionar el seu assistent personal i per saber de quina manera podien treure profit del servei’, explica. És per això que ECOM recomana que en la prestació del servei d’assistent personal es disposi d’espais que fomentin la formació en l’autodeterminació i la vida independent de les persones amb discapacitat.

Entre les coses que destaquen majoritàriament les persones usuàries de què els ha reportat el servei trobem el fet de poder desenvolupar les activitats de la vida diària (higiene personal, activitats de la llar, gestions...) i poder disposar de llibertat, espontaneïtat i seguretat en la realització de les activitats. També, haver pogut tenir independència de la família i haver-los descarregat de responsabilitats.

Pel que fa a les demandes de suport que més han fet els usuaris del servei, destaquen les relacionades amb acompanyaments d’oci i acompanyaments a activitats de participació a la comunitat. Segueixen a aquestes, per quantitat de demandes, les peticions de suport per a mobilitzacions i per a cures de l’estat físic.

Orígens del projecte
El projecte pilot d’assistent personal d’ECOM va començar a oferir servei el juny de 2007, ara fa un any. Durant aquest temps, el servei ha comptat amb 52 usuaris d’arreu de Catalunya: 22 de les comarques de Barcelona, 10 de les comarques de Lleida, 10 de les comarques de Girona i 10 de les comarques de Tarragona. L’objectiu del projecte, impulsat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania i ECOM era avaluar un nou model d’atenció a les persones amb discapacitat, diferent a altres serveis de caire més residencial, que pogués potenciar l’autonomia i la independència de les persones.

Per al desenvolupament d’aquest projecte, l’ICASS ha col•laborat estretament amb ECOM, tant pel que fa al finançament com pel que fa al disseny i seguiment tècnic del projecte.