El Govern català promou la modificació del llibre III del Codi civil per impulsar la creació de fundacions i agilitar-ne l'organització i funcionament

El Govern va aprovar ahir iniciar la tramitació de l’Avantprojecte de llei que modificarà la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques amb l’objectiu d’impulsar la creació de fundacions i agilitar-ne l’organització i el funcionament. El temps transcorregut des de l’entrada en vigor de la llei ha estat suficient per constatar un excés en la regulació dels requisits per constituir fundacions a Catalunya, així com l’intervencionisme en la seva organització i funcionament, fet que, ocasionalment, ha implicat un fre en la creació de noves fundacions.

El nou text impulsat pel Govern de la Generalitat pretén guanyar eficàcia, agilitat i autonomia en la gestió de les fundacions, així com simplificar els procediments administratius sense renunciar al necessari control de la seva activitat. Les modificacions proposades s’orienten a incentivar la constitució de noves fundacions –mitjançant la reducció de la dotació inicial– i a incrementar l’autonomia de gestió de les fundacions, ja que permeten compatibilitzar la condició de patró amb la prestació de serveis a la fundació sota determinades condicions. Els canvis també permeten flexibilitzar el règim d’autoritzacions per a determinades operacions del Patronat substituint-les per la Declaració responsable i possibilitar que una persona que no tingui la condició de patró pugui exercir el càrrec de secretari, entre d’altres mesures.

Les fundacions i associacions han esdevingut a Catalunya actors econòmics importants i la seva contribució resulta primordial per donar resposta a alguns dels reptes que planteja l’actual situació de crisi econòmica. Així, la nova norma pretén incorporar les mesures de simplificació administrativa regulades a la Llei 26/2010 arran de la Directiva europea 2006/123 de serveis de mercat interior.

PRINCIPALS MODIFICACIONS
• Pel que fa a la dotació inicial de les fundacions, es disminueixen les quanties necessàries per constituir fundacions, tant de durada indefinida com temporals, així com els percentatges relatius a les aportacions successives. La dotació inicial mínima necessària passarà de 60.000 a 30.000 euros, però tanmateix es manté l’exigència de l’estudi de viabilitat dels dos primers anys.
• Pel que fa a les disposicions relatives a l’organització i funcionament de les fundacions que estableix la Llei 4/2008, la modificació proposada pretén suprimir la incompatibilitat entre el càrrec de patró i la possibilitat de prestació de serveis a càrrec de la fundació, sempre que s’acompleixin unes condicions formals de contractació i els serveis que es prestin siguin diferents de les funcions pròpies de patró.
• Es disminueixen els supòsits d’actes de disposició sotmesos a autorització del Protectorat. Es mantenen però si així ho exigeix expressament el donant o si ho estableix una disposició estatutària.
• Els actes d’alienació o gravamen de béns queden sotmesos al règim de Declaració responsable, per la qual cosa els patrons es responsabilitzen que l’operació es dugui a terme en condicions adequades i resulti beneficiosa per a la fundació.
• A més, si l’operació té una especial transcendència per la naturalesa dels béns o pel seu valor, s’ha de presentar un informe validat per tècnics independents que justifiqui que l’operació és beneficiosa per a la fundació i respon a criteris economicofinancers i de mercat.
• Se substitueix la necessitat d’autorització del Protectorat per resoldre un conflicte d’interessos –en els casos en què els patrons o persones vinculades vulguin fer una operació amb la Fundació– per l’exigència de la Declaració responsable del Patronat. Mitjançant la Declaració responsable, el Patronat garanteix que ha valorat el conflicte d’interessos i ha acordat dur a terme l’operació en haver quedat justificat que prevalen els interessos de la fundació per sobre els particulars del patró o persones que s’hi equiparen.
• En conseqüència, es regula en un mateix article el règim jurídic aplicable a l’anomenada Declaració responsable: quòrum necessari per adoptar-la, obligació de formalitzar-la en escriptura pública, termini en què s’ha de presentar al Protectorat, informes que, si escau, han d’acompanyar-la, i falsedat o omissió de dades, entre d’altres.
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE FUNDACIONS INSCRITES
La necessitat d’una modificació legal també es posa de manifest davant l’evolució que ha experimentat el món fundacional des que es va aprovar la Llei 4/2008. El nombre de fundacions constituïdes i inscrites al Protectorat de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia ha disminuït considerablement. Així, mentre l’any 2008 es van inscriure al registre 148 noves fundacions, l’any 2009 el nombre es va reduir a 61. El 2010 se’n van registrar 59 i en els primers mesos d’enguany se n’han registrat 21.

Font: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya