Finalització del termini d'adaptació d'estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d'abril

El 2 d’agost del 2008 va entrar en vigor la llei que actualment regula el règim legal de les associacions i fundacions a Catalunya, la ja coneguda Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Aquesta nova normativa establia vàries mesures que afecten a les associacions i fundacions que són d’obligat compliment per tal de poder obtenir ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya, beneficis derivats de la publicitat registral, etc. El termini concedit a les associacions i fundacions per adaptar els estatus a aquesta normativa era de 3 anys, i aquest període finalitzarà el proper 2 d’agost.
Amb la Llei 4/2008 es va recollir per primera vegada en un mateix text la regulació d’associacions i fundacions, fins ara previstes en normatives independents.
La Llei 4/2008, de 24 d’abril es divideix en tres Títols: el primer relatiu a les disposicions comuns o generals aplicables a les dues formes jurídiques (associativa i fundació); el segon de les associacions; i el tercer de les fundacions.
Amb la publicació del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, es preveuen importants novetats. Cal destacar com a principis generals de la Llei 4/2008 de 24 d’abril: autonomia organitzativa, funcionament democràtic, transparència, professionalització vs. gratuïtat dels càrrecs, caràcter no lucratiu, noves tecnologies i protecció de les minories.
És en base a aquestes novetats que s’estableix, en la Disposició Transitòria Primera, la necessitat d’adaptació dels estatuts de les entitats ja constituïdes i regulades per lleis anteriors, a la nova normativa.
En cas de no fer-se aquesta adaptació, es considera un incompliment greu del càrrec de Patró i Junta Directiva, i comporta per a les entitats la pèrdua del dret d’ajuts i subvencions i dels beneficis derivats de la publicitat registral.
Font: Xarxanet.org