Les entitats vinculades a les fundacions també hauran de presentar els comptes al Protectorat

La consellera de Justícia, Montserrat Tura, va presentar ahir el Projecte de llei del Protectorat de fundacions i associacions d’utilitat pública, que va aprovar el passat 23 de març el Govern de la Generalitat. El nou text estableix les funcions del Protectorat, com a òrgan de l’Administració encarregat de donar suport i assessorament a les fundacions i de desenvolupar funcions de registre i de supervisió. Per això també regula els instruments de control de què disposa el Protectorat, amb la finalitat de garantir, tant el compliment de la voluntat fundacional i de les disposicions legals i estatutàries, com el bon ús dels recursos que sovint s’hi destinen -mitjançant els ajuts i les subvencions públiques, així com les donacions o les aportacions periòdiques dels ciutadans.

El Projecte de llei incorpora mesures per potenciar la transparència d’aquestes entitats com ara l’obligatorietat de lliurar al Protectorat els comptes de les entitats vinculades a les fundacions i a les associacions d’utilitat pública, d’informar de l’acumulació de càrrecs en els òrgans de govern d’aquestes entitats o el foment de l’elaboració de balanços socials, com una eina adient perquè la ciutadania pugui conèixer l’adequació dels resultats a les finalitats fundacionals.

Destaca especialment la incorporació, per primera vegada, d’un règim sancionador per garantir el compliment de la voluntat fundacional i el bon funcionament de l’entitat. S’estableixen tres tipus d’infraccions: molt greus, greus i lleus, que fixen multes que van des dels 300 fins als 9.999 euros.

D’altra banda, i atès que la Generalitat té competència per declarar la utilitat pública d’aquelles associacions que compleixin els requisits per gaudir d’aquest règim, el text introdueix una nova funció del Protectorat que completa les atribuïdes en l’article 336.2 del Codi civil català. Així, pel que fa a aquestes entitats, al Protectorat li corresponen les funcions d’assessorament i suport, i també de dipòsit de comptes i de seguiment.

Font: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya