Les persones amb discapacitat podran aparcar en places reservades a tota Espanya

Divendres passat, 12 de desembre, el Govern espanyol va aprovar una nova norma que dóna resposta a una demanda històrica del sector de la discapacitat i preveu, per primera vegada, un supòsit excepcional de concessió de la targeta d'aparcament durant un any a persones amb una malaltia d'extrema gravetat l'evolució de la qual no permeti tramitar en temps la sol•licitud d'aquest document.
El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. Com a principal novetat, aquest Reial decret garanteix la igualtat en tot el territori per a les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, que podran estacionar el seu vehicle a les places reservades en tota Espanya.
Es tracta d'una demanda històrica del sector, en particular del Comitè Español de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), ja que s'havien detectat disfuncions en la utilització de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat, fins al punt que algunes no eren reconegudes en Comunitats Autònomes o municipis diferents al d'emissió, per la qual cosa els seus titulars no podien fer ús d'elles quan es desplaçaven fora de la seva ciutat.
Amb el nou Reial decret, les targetes d'estacionament concedides per les Administracions Públiques competents tindran validesa en tot el territori espanyol. L'objectiu és promoure el dret a la vida independent.
TRANSPORTS COL•LECTIUS
Una altra novetat de la norma és que podran obtenir la targeta d'estacionament les persones o entitats titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col•lectiu de persones amb discapacitat, sempre que prestin serveis socials.
TARGETA PER RAONS HUMANITÀRIES
Així mateix, el Reial decret preveu, per primera vegada, un supòsit de concessió excepcional de la targeta d'estacionament per raons humanitàries. El motiu és que, amb freqüència, la gravetat i evolució d'una malaltia que provoca la reducció de la mobilitat no permet tramitar en temps la sol•licitud del reconeixement de la discapacitat i de la corresponent targeta d'estacionament.
En aquest supòsit, la targeta tindrà caràcter provisional (un any) i es concedirà a les persones que presentin mobilitat reduïda, encara que aquesta no hagi estat dictaminada de manera oficial, per causa d'una malaltia d'extrema gravetat que suposi una reducció substancial de la seva esperança de vida i no permeti tramitar en temps la sol•licitud del document.
L'obtenció de la targeta provisional requerirà que la patologia sigui certificada pel personal mèdic dels serveis públics de salut.
ESTABLIMENTS SANITARIS
La norma contempla, a més, que els serveis i establiments sanitaris hauran de comptar amb un nombre suficient de places per al seu ús pels pacients amb discapacitat titulars de targetes i les persones que disposin de la targeta d'estacionament provisional, que precisin d'assistència amb regularitat.
En definitiva, aquest Reial decret pretén solucionar els problemes actuals en l'exercici dels drets derivats de les targetes d'estacionament i constituirà un important avanç per a la vida independent de les persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.

Font: CERMI