ECOM compareix al Parlament en relació a la nova ‘Llei d’Ocupació’ que s’està tramitant

Aquest matí, Antonio Guillén, president d’ECOM, compareix al Parlament de Catalunya a la Comissió d’Empresa i Ocupació en relació al Projecte de Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya, que s’està tramitant. Al llarg del matí compareixeran en aquesta comissió diferents col·lectius, on exposaran el seu parer sobre aquesta nova normativa que, en paraules del Govern, ““persegueix implicar totes les administracions i els agents socials i territorials per millorar, optimitzar i coordinar les polítiques de creació d’ocupació i lluita contra l’atur”.
La nova llei que s’està tramitant arriba amb la voluntat de regular i adaptar l’estructura del SOC a la nova realitat dels mercats de treball per convertir-lo en el centre de governança del nou sistema d'ocupació i en l'organisme públic de referència per a tots els serveis ocupacionals de Catalunya.
En la seva compareixença, Antonio Guillén, com a representant d’ECOM, entitat que des de fa més de 20 anys treballa per a la inserció al mercat de treball de persones amb discapacitat física, demanarà que la llei inclogui un apartat específic dedicat a la discapacitat ja que en l’actual redactat queda totalment diluït en el col·lectiu de persones amb risc d’exclusió social. Com a ECOM reivindiquem que la llei posi més èmfasi en la prevenció de les necessitats especials i específiques d’inserció laboral que tenen les persones amb discapacitat.
Així mateix, perquè la normativa doni resposta a la necessitat d’actuacions específiques per als col·lectius més vulnerables, Guillén demanarà la presència i participació del Tercer Sector en els òrgans de direcció del SOC i en la definició de l’Estratègia Catalana per a l’ocupació, així com en la planificació territorial.
Per últim, Guillén exposarà la necessitat de poder seguir garantint la col·laboració del SOC amb Serveis Especialitzats d’atenció a la discapacitat (com els que gestiona ECOM i moltes altres entitats del Tercer Sector) per tal de poder donar resposta a les necessitats de suport que les persones amb discapacitat necessiten per a la inclusió laboral, ja que consideren que aquest tipus d’atenció tant necessària no es garantirà a través del model d’Agència de Col·locació que pretén impulsar aquesta normativa. La demanda concreta d’ECOM és que, en el cas que les entitats del Tercer Sector que gestionen actualment serveis d’inserció laboral de persones amb discapacitat, hagin d’esdevenir agències de col•locació, es demana que s’impulsin agències de col•locació especialitzades en la inserció de persones amb discapacitat o bé que es fomentin convenis de col•laboració entre les agències de col·locació generalistes amb les entitats del Tercer Sector per tal que es pugui garantir la necessitat de suport a les persones amb discapacitat per a la seva inserció.