El Servei d’Assistent Personal genera tres vegades els recursos invertits

PER CADA EURO INVERTIT ES GENEREN APROXIMADAMENT TRES EUROS

El Servei d’Assistència Personal, gestionat entre d’altres per ECOM des del 2011, té un retorn social molt superior a l’invertit. Estalvia despesa pública i redueix el consum d’altres recursos i prestacions socials i sanitàries.

Aquesta és la principal conclusió de l’estudi ‘Avaluació de l’impacte social del Servei d’Assistent Personal de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD)’, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. Amb ell es demostra l’eficiència, el retorn social del servei, l’impacte que aquest té en cadascun dels agents involucrats (administració pública, empreses proveïdores, assistents, usuaris i familiars) i la transformació d’aquest impacte en valor econòmic.

Els resultats posen de manifest que per cada euro invertit en el Servei Municipal d’Assistent es generen entre 2,71 i 3,20 euros, de manera que si es pren com a referència l’interval alt (3,20), l’impacte total generat durant el període d’estudi –del setembre del 20111 al setembre del 2012– és de 2.671.242,34 euros. A aquest resultat cal restar-li la inversió, de tal manera que el valor net de l’impacte del servei és de 1.836.593,91 euros.

Desglossat qui rep aquest impacte social, el màxim beneficiari és la persona usuària del servei, que rep més de la meitat del profit (56,13%). A més, cal tenir en compte que el servei porta implícit un gran estalvi econòmic a l’hora de poder contractar un servei públic com aquest en contraposició al sistema de copagament que suposa una plaça residencial, que fins ara es considerava el servei més adequat per a les persones amb discapacitat.

L’impacte social positiu que reflecteix l’estudi no afecta exclusivament l’usuari i és que la presència d’un assistent redueix la càrrega a l’entorn familiar del discapacitat. Per altra banda, les empreses proveïdores d’assistents i l’administració pública també reben part d’aquest impacte, gràcies als beneficis econòmics que suposen els llocs de treball d’assistent personal i a l’estalvi en consum de prestacions socials, bàsicament la prestació a la persona cuidadora no professional i la residencia, i recursos sanitaris, ja que en rebre aquest servei es redueix la freqüentació dels serveis sanitaris d’atenció primària i d’atenció per urgències.

MILLORA CONSIDERABLE DE LA QUALITAT DE VIDA DELS USUARIS

A banda de les xifres que posen de relleu l’estalvi en recursos, el Servei d’Assistent Personal és per sobre de tot una nova perspectiva de foment de l’autonomia de les persones amb discapacitat.

ECOM comparteix la visió de l’Ajuntament de Barcelona respecte les persones amb discapacitat com a subjectes de dret que han de poder decidir en tot allò que afecta les seves vides, i en l’evolució que ha de fer l’atenció i protecció social d’aquest col·lectiu, en què les persones amb discapacitat no han de seguir sent simples destinatàries dels serveis sinó que han de poder ser partícips de la seva definició, ja que ningú més que elles sap què necessiten per poder desenvolupar la seva vida amb qualitat. D’aquesta manera, l’usuari passa de ser destinatari d’un servei a ser corresponsable de l’atenció que rep.

L’any 2006 va ser l’IMD qui va posar en marxa un projecte pilot que ha acabat desembocant amb el que avui es coneix com a Servei d’Assistència Personal. Aquest programa neix com a alternativa per a les persones amb discapacitat que no volen viure en institucions residencials ni dependre de les famílies, i per a les quals la figura de l’assistent personal esdevé una opció que els permet disposar de la independència i l’autonomia desitjades. L’assistent no fa les accions en substitució de la persona usuària, sinó que és el suport per promoure que les pugui dur a terme.

El servei té una intensitat d’atenció personal per sobre del recurs residencial i facilita l’autonomia de les persones amb discapacitat per a prendre les decisions sobre la seva vida i, a més, permet que visquin en el seu entorn habitual, la seva llar.