ECOM fa 45 propostes als partits polítics en vistes a les eleccions del 25-N

En vistes a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre, ECOM, màxim representant del moviment associatiu de la discapacitat física a Catalunya, ha elaborat un document amb 45 propostes per a la millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat física. Aquest document ha estat lliurat als principals partits polítics que concorren a les eleccions suggerint-los que les tinguin en compte als seus programes electorals, així com si acaben governant el país.

Aquest document inclou propostes encaminades a millorar tant les polítiques socials adreçades al col•lectiu de persones amb discapacitat com la relació de les Administracions amb les entitats sense ànim de lucre que treballen en aquest sector. Les propostes abasten tots els àmbits de la persona: la salut, l’educació, l’accessibilitat, la feina...

Previ a les propostes, aquest document fa una relació de les retallades socials que en els darrers temps s’estan aplicant i que estan afectant el col•lectiu de la discapacitat i els seus drets adquirits, una situació que ECOM valora que no es pot tolerar ja que ‘el camí que han hagut de recórrer les persones amb discapacitat per aconseguir ser membres actius de la societat ha estat molt llarg i complicat. De cap manera es pot tolerar ni un pas enrere’. Així mateix, es relacionen també els petits avenços que s’han aconseguit i que han suposat un benefici per al col•lectiu.

Entre les propostes de millora que fa ECOM trobem:

• L’Elaboració i aprovació d’una Llei catalana de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència, comptant amb la participació i l’experiència de les entitats del Tercer Sector, que millori els drets de les persones dependents.
• El desenvolupament de la figura de l’assistent personal per a persones dependents i l’establiment convençut per part de l’administració d’un Servei d’Assistència Personal sense limitacions horàries i adaptat a les necessitats de cada persona.
• Que es reconegui el greuge econòmic comparatiu de les persones amb discapacitat i es tingui en compte a l’hora d’establir el copagament en els serveis del Sistema Català de Serveis Socials.
• Que es fomenti l’aplicació de criteris de Disseny Universal en el disseny de productes, serveis, infraestructures..., així com que s’estableixin protocols d’inspecció per a l’acompliment de la normativa i que s’apliquin sancions per afavorir l’accessibilitat total per a tothom en comerços, establiments de restauració, culturals, d’oci...
• Una aposta decidida per afavorir la igualtat d’oportunitats a l’accés al món del treball i el manteniment, amb un finançament digne, del model català de treball protegit i de participació del Tercer Sector en la formació i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària.
• Afavorir la educació inclusiva, planificant i garantint l’acompanyament i el suport a l’alumnat amb discapacitat en totes les etapes educatives (inclòs l’etapa 0-3, postobligatòria i transició a l’etapa laboral o vida aduta).
• Garantir l’accés gratuït als serveis sanitaris necessaris, les prestacions farmacèutiques i ortoprotèsiques pel col•lectiu de persones amb discapacitat.
• La priorització del sector de la discapacitat (atenent la seva funció social envers els col•lectius més vulnerables i el seu rol fonamental pel desplegament del sistema públic català de serveis socials) en la tramitació i resolució de convocatòries destinades al finançament de l’activitat associativa i de promoció de la participació del teixit associatiu, i l’establiment de mecanismes que garanteixin l’estabilitat en el pagament.

ECOM és conscient de les dificultats que està vivint el nostre país i de l’afectació que sobre les polítiques socials de Catalunya han tingut les retallades en àmbits com la dependència o les polítiques actives d’ocupació aplicades pel Govern central. Tot i així, demana a qui acabi governant la Generalitat de Catalunya que no s’oblidi de la fragilitat de les persones amb discapacitat física i del greuge econòmic comparatiu que suposa viure amb un discapacitat, així com dels esforços que les entitats del sector estan fent per poder seguir atenent aquestes persones, en un context de disminució d’ingressos i de greus retards en els pagaments. ECOM alerta que aquesta situació no podrà ser sostinguda per les entitats durant gaire més temps i demana amb urgència una solució per garantir l’estabilitat del sector i de l’atenció a les persones.