Novetats respecte a la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Des de finals de febrer, la Secretaria del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques de la Generalitat de Catalunya està duent a terme diverses actuacions adreçades a iniciar un procés d’informació als ens locals gestors de les targetes d’aparcaments i als usuaris de la targeta d’aparcament amb la finalitat de propiciar un ús correcte d’aquestes targetes.

Entre les actuacions que ha estat duent a terme la Secretaria del Consell destaca la incorporació d’un holograma de seguretat als impresos normalitzats de la targeta d’aparcament amb la finalitat de distingir fàcilment les targetes originals de les fotocòpies i posar dificultats a la seva reproducció i falsificació. És per això que des de desembre de 2008, el Departament d’Acció Social i Ciutadania serveix les targetes amb aquest holograma als ens locals que usualment fan les seves comandes al departament. Cal destacar que, de moment, les targetes sense aquest holograma no han perdut la seva validesa.

Una altra de les mesures a remarcar és el suggeriment que la Secretaria del Consell a fer als ens locals perquè codifiquin les targetes d’aparcament de manera unitària. El codi que els proposen està constituït per una combinació de 19 dígits, que inclouen el codi de l’ens local emissor, l’any d’expedició i els 5 darrers dígits del NIF de la persona titular. D’aquesta manera el número de registre d’una targeta d’aparcament donaria informació de la targeta i facilitaria el futur registre unificat. La Secretaria del Consell, seguint la recomanació europea, també ha fet la recomanació de plastificar les targetes d’aparcament un cop emplenada completament i signada per la persona titular a fi d’evitar la seva manipulació i reproducció.

Per altra banda, la Secretaria del Consell està treballant també per la creació d’un registre únic de les targetes que s’expedeixen a Catalunya mitjançant la gestió dels ens locals.

Aquestes mesures en relació a les targetes d’aparcament no han suposat un canvi normatiu, sinó que s’han dut a terme dins el marc de la regulació vigent des de l’any 2002 (Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda).