La Llei Òmnibus també afecta l'àmbit associatiu

El passat 30 de desembre de 2011 es va publicar al DOGC la llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa dins les anomenades “Lleis Òmnibus” aprovades pel Govern de la Generalitat.
Aquesta llei té com a finalitat la simplificació des d’una doble perspectiva: administrativa i normativa.
La primera comprèn totes les modificacions legals la finalitat última de les quals és la reducció efectiva de tràmits innecessaris i la simplificació dels procediments considerats en conjunt.
En quant a la segona, de caràcter normatiu, conté, d’una banda,les reformes legislatives que responen a la necessitat d'adaptar l'ordenament jurídic a les finalitats perseguides, i la integració de les iniciatives legislatives que consisteixen en modificacions puntuals de l'articulat de diverses lleis, la modificació individualitzada de les quals implicaria un important volum de tramitació parlamentària, atesa la diversitat de llur contingut. D'altra banda, també conté les precisions que s'ha demostrat que cal introduir en l'articulat i, finalment, inclou la correcció d'alguns errors que s'han detectat.
La Llei s'estructura en un títol preliminar i vuit títols que agrupen les diverses mesures segons els àmbits d'activitat amb què estan interrelacionades.
En relació a l’àmbit associatiu, és important la disposició derogatòria primera, la qual deroga els articles 30, 31, 32, 36, 37 i 38 de la Llei 7/1997, del 18 de juny, d’associacions, deixant-los sense efecte.
Per altra banda, també hi ha diversos capítols que poder afectar de forma directa o indirecta a l’àmbit associatiu, entre d’altres, s’ha de destacar els següents:
• Capítol I del Títol II de modificació de la Llei 2/1993, del 5 de març de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural.
• Capítol II del Títol II de modificació del text únic de la Llei de l’esport, aprovat per decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol.
• Capítol III del Títol II, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
• Capítol II del Títol IV de modificació de la llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives.
• Capítol IV del Títol V de modificació de la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
• Capítol III del Títol VI de modificació de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials
• Capítol V del Títol VI de modificació de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut
• Capítol VI del Títol VI de modificació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Finalment, cal ressaltar les següents disposicions addicionals:
- La tercera, relativa al règim temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives en l’àmbit de l’esport.
- La sisena, que recull el termini per a la transformació de la Federació Catalana d’Esports per a tothom en la Unió d’Agrupacions Esportives de Catalunya.
- La setena, que contempla les condicions d’acreditació exigibles a les entitats de serveis socials.

Font: Xarxanet.org