Èxit de la xerrada sobre les obligacions fiscals de les entitats sense ànim de lucre, organitzada per ECOM

El passat dijous 4 d'abril, ECOM va organitzar una xerrada sobre les obligacions fiscals de les entitats sense ànim de lucre.

Una quarentena d'entitats van participar en aquesta xerrada, on es van analitzar les principals obligacions fiscals de les entitats no lucratives.

L’objectiu de la xerrada era que les associacions i fundacions coneguessin les principals obligacions a nivell fiscal que poden tenir, en funció de les seves activitats i circumstàncies.

Es van tractar les principals obligacions fiscals de les entitats no lucratives:
. Classificació dels impostos
. El codi d’Identificació Fiscal (CIF) i la declaració censal
. L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
. Exempcions
. La regla de la prorrata
- L’Impost de Societats (IS)
- L’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
. Declaració d’Operacions amb Tercers
. Donatius i mecenatge

La sessió va ser impartida per un professional de l’entitat Suport Associatiu, l’entitat de “L’Esplai” dedicada des de 1988 a la promoció del Tercer Sector i especialitzada en la prestació de serveis d’assessorament i gestió per a entitats no lucratives dins dels àmbits jurídic, comptable, fiscal, laboral, informàtic, d’assegurances, de formació, comunicació...

En la part restringida de la nostra web trobareu la presentació amb els continguts d'aquesta xerrada.