Les noves mesures de la Generalitat per reduir el dèficit afecten els concerts sanitaris

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat 1 de juny un conjunt d’acords que tenen per objectiu la contenció de la despesa i, per tant, la reducció del dèficit públic. Aquests acords afecten àmbits com el personal, les inversions públiques, la programació de la prestació de serveis i la simplificació de l’administració pública. Les iniciatives aprovades complementen el decret de mesures urgents aprovat el dissabte 29 de maig, que incloïa una disminució de les retribucions del personal del sector públic, la reducció dels concerts sanitaris i educatius en la part proporcional a la seva despesa de personal i la modificació de figures tributàries.

Segons informacions de la Generalitat, aquest conjunt de mesures suposarà un estalvi de 1.670 milions d’euros en els comptes de l’any 2010, i ha de fer compatible la reducció del dèficit públic amb la consolidació de les prestacions de l’Estat del benestar que són competència de la Generalitat de Catalunya.