Experiència APS ECOM-Casal dels Infants

ECOM està impartint formació a joves del Casal dels Infants en el marc del projecte d’Aprenentatge Servei que les dues entitats realitzen des del 2014

Aprenentatge Servei (APS) és una proposta educativa que combina en un sol projecte el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. Els participants s’apoderen i es capaciten tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

El Projecte d'APS d'ECOM i el Casal
Durant aquest mes de febrer, ECOM imparteix la teoria de la seva part de formació en el projecte d’Aprenentatge Servei realitzat en col·laboració entre ECOM i el Casal dels Infants, amb la participació de l’Hospital de Sant Pau.

El projecte té dos eixos principals. Un eix de formació teòrica i un altre de pràctiques i/o tutories. La formació teòrica consta, al seu temps, de dos blocs fonamentals: un d’atenció sanitària, coordinat pel Casal i a càrrec de l’Hospital de Sant Pau, i una altre bloc formatiu sobre l’assistència personal.

La formació es planteja de forma transversal i distribuïda entre les organitzacions implicades. L’Hospital del Sant Pau, el Casal i ECOM s’han coordinat i han unificat i consensuat el temari formatiu: El bloc sanitari corre a càrrec de l’Hospital de Sant Pau i ECOM s’encarrega de la formació referent a l’assistència personal, mentre que el Casal coordina la globalitat de l’acció formativa, tot treballant sobre les competències dels joves i coordinant totes les pràctiques.

Així, doncs, hi ha una primera fase de formació teòrica o tècnica competencial a càrrec de cada organisme; un segon període de pràctiques sanitàries a l’Hospital de Sant Pau; i finalment pràctiques d’assistència personal amb els usuaris del servei d’ECOM.

Formació en Assistència Personal, per ECOM
ECOM està impartint la seva part de formació, en aquesta edició a 15 joves, amb la col·laboració de Fernando Sánchez, Ismael Messquidi i Martí Ballada, persones usuàries, totes elles, del Servei d’Assistència Personal d’ECOM i que, per tant, parlen des de la seva experiència vital. Ballada i Sánchez, a més, tenen un ampli recorregut en temes formatius referents a l’accessibilitat, discapacitats, models d’atenció centrats en les persones, Vida Independent, etc., i estan molt implicats en la difusió de l’assistència personal. La participació de Messquidi és més recent, i tot i que té menys experiència, cada vegada més s’implica en temes formatius.

Des del darrer quadrimestre, per aquesta fase formativa comptem també amb la col·laboració de dos usuaris de la Fundació Pere Mitjans –entitat federada a ECOM que també ha fet el gir cap el paradigma de Vida Independent-. Les persones d’aquesta entitat, tot i que també fan la funció de tutors de les pràctiques, ofereixen una altra perspectiva als i les joves perquè es troben en un moment del procés cap a l’autonomia i vida independent diferent del d’alguns usuaris d’ECOM. Els usuaris de la Pere Mitjans generalment no compten amb assistència personal i estan treballant l’autonomia i la vida independent dins d’un context residencial. Per tant, aquesta experiència d’Aprenentatge Servei els serveix com a un recurs més per treballar l’autonomia i potser els representa una prova pilot pel que fa a un hipotètic recurs d’Assitència Personal.

La formació que es treballa des d’ECOM s’estructura sobre tres elements fonamentals, que són:
1-La filosofia de vida independent. Evolució de la concepció de la discapacitat i canvi de paradigma; conceptualització i model (models centrats en les persones, autodeterminació, apoderament...)
2-El rol de l’AP davant d’aquesta nova perspectiva. Actituds, valors, habilitats socials; comunicació i relació amb la persona usuària; relació de l’assistent personal amb l’entorn; resolució de conflictes; experiències pràctiques i presentació de casos.
3-El servei d’AP. Característiques generals de la Asistencia Personal; funcions de l’assistent personal; perfil de l’assistent personal.

Les pràctiques i les tutories amb els usuaris del servei d’AP d’ECOM tenen uns aspectes preestablerts. Per exemple, la celebració prèvia d’una reunió entre usuaris i AP en pràctiques on es coneixen, els usuaris expliquen breument quines són les seves necessitats i acorden uns dies i un horari de pràctiques; o també la duració de les pràctiques, que és, ara per ara, de 20 hores per cada jove. També està establert que un o una jove pot fer pràctiques amb una o més persones usuàries –les 20 hores, per tant, poden distribuir-se entre diversos usuaris-; o que les pràctiques d’AP en principi no haurien de solapar-se amb les pràctiques sanitàries.

La dinàmica de les pràctiques i tutories amb el servei d’AP d’ECOM també estableix que cada AP s’haurà d’adaptar a les necessitats i funcions marcades per les persones usuàries; així com que les persones usuàries, entenent que és un marc formatiu, en cap moment utilitzaran l’experiència per substituir el seu suport habitual. Aquest serà un espai on es treballaran molts temes a més dels tècnics –per exemple, competencials-; i els coordinadors faran un seguiment de la relació entre la persona en pràctiques i els seus respectius usuaris.

Al finalitzar el període es convoca a una reunió de cloenda per valorar l’experiència.