Aprovats els criteris que han de regir el Pla d’Inspecció de Fundacions per al 2010

El passat 4 de febrer, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la resolució JUS/194/2010, de 29 de gener, per la qual s’aprovaven els criteris generals pels quals s’ha de regir el Pla d’inspecció de les Fundacions de l’any 2010.
En el text d’aquesta resolució s’estableixen com a Fundacions susceptibles de ser inspeccionades aquelles en què concorri alguna de les circumstàncies següents:

- No haver presentat els comptes anuals d’almenys els dos darrers exercicis.

- No haver respost en el termini fixat a les deficiències observades pel protectorat en l’anàlisi dels comptes anuals.

- Mantenir una inactivitat continuada.

- Que la darrera xifra del número d’inscripció de la fundació sigui coincident amb el número obtingut mitjançant un sorteig que s’efectuarà en presència del secretari o secretària general del Departament de Justícia a la seu del Departament, situat al carrer Pau Claris 81, de Barcelona.

El dia del sorteig públic serà el proper dia 10 de febrer a les 10 hores. El resultat del mateix es donarà a conèixer mitjançant publicació al DOGC.

Els plans anuals d’inspecció suposen un mitjà per tal d’aconseguir els principis de eficàcia i eficiència. Amb ells no només es vol supervisar la correcta gestió dels recursos humans i econòmics de les Fundacions, sinó que també es vol aconseguir que representin un instrument al servei del principi de seguretat jurídica en relació als quatre àmbits en els quals incidiran les actuacions inspectores, i que han estat citades anteriorment.

Cal destacar però, que les funcions de control i d’inspecció del protectorat no es limiten al supòsits establerts en el Pla d’inspecció, ja que també compta amb una actuació d’ofici tant davant la detecció de presumptes irregularitats en l’activitat d’una Fundació com si aquestes són fruit de denúncia per tercers.

El Protectorat pot doncs, en virtut de les competències d’inspecció, demanar a l’autoritat judicial tant la intervenció temporal d’una Fundació, com la seva dissolució per l’incompliment de qualsevol de les causes que s’estableixen en el Pla d’inspecció.