El Govern amplia fins al 31 de desembre de 2012 el termini perquè fundacions i associacions inscriguin al registre les adaptacions dels seus estatuts

El Govern de la Generalitat ha acordat prorrogar fins al 31 de desembre de 2012 el termini perquè les fundacions i les associacions inscriguin al registre les adaptacions dels seus estatuts a la Llei del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, que va entrar en vigor el 2 d’agost de 2008. El Consell Executiu ha aprovat avui el projecte de llei que modifica la disposició transitòria primera de la normativa, que fixava en 3 anys el temps màxim d’adaptació de les entitats a la nova legislació.

La Llei del llibre tercer del Codi Civil estableix que les associacions i les fundacions ja constituïdes han d’adaptar els seus estatuts a les prescripcions establertes per la nova norma i inscriure aquesta adaptació al registre corresponent en un termini màxim de 3 anys des de l’entrada en vigor de la norma, per tant, abans del 2 d’agost de 2011.

Tal com recull la norma, la no-adaptació dels estatuts de fundacions i associacions en el termini establert pot tenir importants conseqüències. En el cas de les fundacions no podran obtenir ajuts ni subvencions de l’Administració de la Generalitat i a més, si no adapten els estatuts, poden incórrer en un incompliment greu de les obligacions pròpies del càrrec de patró, fet que legitima el Protectorat a exercir les accions legals que corresponguin. Les associacions perdrien els efectes derivats de la publicitat registral i tampoc no podrien rebre subvencions de la Generalitat.

En conseqüència, atès que el termini de 3 anys és manifestament insuficient perquè les entitats s’adaptin a la nova legislació i davant les greus conseqüències que això pot comportar, el Govern ha acordat prorrogar el termini fins al 31 de desembre de 2012. Una ampliació que, a més, permetrà també a les entitats adaptar els seus estatuts a la proposta de modificació del llibre tercer que està elaborant el Departament de Justícia.