ECOM suggereix diferents esmenes als pressupostos de la Generalitat per afavorir l’autonomia personal de les persones amb discapacitat

Coincidint amb l’inici del debat dels pressupostos 2011 al Parlament de Catalunya, ECOM ha elaborat un document, que ha fet arribar als grups parlamentaris, on analitza els pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya, i on els suggereix 4 propostes d'esmenes, per tal d’afavorir l’autonomia personal del col·lectiu de persones amb discapacitat física.

Les esmenes presentades fan referència als programes dels pressupostos relacionats amb el col·lectiu de persones amb discapacitat i concretament a les següents qüestions: dependència moderada, ajuts a persones amb discapacitat, assistència personal i inversions per a la creació de centres d’atenció a persones amb discapacitat. ECOM demana als grups parlamentaris que tinguin en compte les esmenes que proposa quant a aquestes qüestions i que les incorporin a l’articulat perquè no hi hagi un retrocés en els drets del col·lectiu.

ECOM lamenta que la solució trobada per donar sortida a la necessària reducció de dèficit hagi anat només pel camí de reduir la despesa i no s’hagi treballat la via d’incrementar els ingressos, opció que podria tenir el mateix efecte sobre l’objectiu a assolir en termes de dèficit. Alhora, entén que en moments de crisi cal invertir en futur i no es pot considerar la despesa social com a despesa, sinó com a inversió. És en aquest sentit que ECOM no troba acceptable cap retallada que impliqui retrocés de drets.

Així mateix, ECOM valora positivament l’increment del 6,7% del pressupost de l’ICASS i l’esforç que s’ha fet perquè la retallada del pressupost per als programes de discapacitat sigui només de l’1,8%. Tot i així, recorda que aquest és un col·lectiu que pateix un greuge comparatiu econòmic important amb relació a la resta de la població i que, per tant, és necessari destinar-hi més recursos per a ajuts que garanteixin la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat amb relació a la resta de la ciutadania.

Finalment, ECOM valora positivament que el Govern aposti per les polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació amb un increment del 15,4%, donat que els col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral són els que pateixen les conseqüències de la crisi i són els que més difícil tenen l’accés al món laboral.

ESMENES PRESENTADES ALS GRUPS PARLAMENTARIS

ESMENA 1: DEPENDÈNCIA MODERADA

El pressupost 2011 del Departament de Benestar Social i Família no és suficient per atendre les persones amb dependència moderada, d’acord amb el calendari i els terminis previstos en la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD).

ESMENA FETA: El Govern garantirà que amb els pressupostos previstos per a l’any 2011 s’atengui les persones amb dependència moderada, d’acord amb el calendari i els terminis previstos per la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD).

ESMENA 2: AJUTS A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Pel que fa a les ajudes d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUAD), i d’acord amb la convocatòria publicada el dia 3 de juny al DOGC, es contempla una reducció del 70% respecte de la convocatòria del 2010.

ESMENA FETA: El Departament de Benestar Social i Família, tal i com va anunciar a la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials, ampliarà el crèdit destinat als ajuts del PUAD tan bon punt s’aprovin els pressupostos de la Generalitat. Així mateix, aturarà l’eliminació de tipologies d’ajuts i la reducció dels ja minses imports d’alguns ajuts per a l’adquisició d’ajudes tècniques que faciliten l’autonomia personal i de comunicació de les persones amb discapacitat.

ESMENA 3: ASSISTÈNCIA PERSONAL

Es continua donant prioritat a la ‘Prestació econòmica per cuidador no professional (LAPAD)’ amb un increment del 8,34% respecte del 2010 que representen 25,1 M€ i 10.583 beneficiaris més d’aquesta prestació. Aquest increment fa elevar la xifra de perceptors d’aquesta prestació als 85.500 beneficiaris. Volem remarcar que aquesta prestació no garanteix l’autonomia personal ans al contrari, perpetua les persones amb dependència i/o discapacitat a viure en l’entorn familiar.

En contrapartida, es preveu una reducció de 8 beneficiaris en el ‘Servei d’assistent personal per a persones amb discapacitat’ i un increment de només 14 beneficiaris en la ‘Prestació econòmica d’assistència personal (LAPAD)’. Si tenim en compte que el cost mitjà anual del beneficiari del servei d’assistència personal és de 21.000 €, amb un increment de pressupost d’1,6 M€ podríem estar donant cobertura a 75 beneficiaris més per aquest recurs.

ESMENA FETA: El Departament de Benestar i Família es comprometrà a desenvolupar l’Ordre ASC/471/2010, de 28 de setembre, per la qual es regulen les prestacions i els i les professionals de l'assistència personal a Catalunya i, com a conseqüència, a incrementar el nombre de beneficiaris d’aquest servei i/o prestació en un mínim de 75 beneficiaris més a Catalunya en el transcurs del 2011.

ESMENA 4: INVERSIONS

Els capítols 6 i 7 relatius a inversió són els que més rebaixa han experimentat en els pressupostos del 2011 en tots els Departaments i Programes.

ESMENA FETA: Essent conscients de la necessària rebaixa en els capítols d’inversions, i pel que fa referència especialment al capítol 7, que implica inversions alienes que estan duent a terme en molts casos entitats del Tercer Sector Social, el Departament de Benestar Social i Família concretarà el més aviat possible en quins projectes es destinarà el pressupost, per tal que les entitats sàpiguen a què atendre’s i decideixin sobre la continuïtat dels mateixos. En aquesta distribució caldrà tenir en compte les despeses que es poden derivar de la paralització d’obres que ja estan en fases avançades i les conseqüències que això pot tenir pel que fa a la capacitat de donar resposta a necessitats reals detectades per la pròpia Administració.