ECOM s’ha incorporat al Pacte per la Mobilitat de Barcelona

LA COMPOSICIÓ DEL PACTE S’HA ANAT AMPLIANT DES DE LA SEVA SIGNATURA EL 1998 I ACTUALMENT EN FORMEN PART APROXIMADAMENT UN CENTENAR D’ASSOCIACIONS, EMPRESES, ORGANISMES I ENTITATS PÚBLIQUES VINCULADES AMB LA MOBILITAT, A LES QUALS S'HA SUMAT ECOM.

El Pacte per la Mobilitat de Barcelona van signar-lo una trentena d’entitats i organitzacions ciutadanes, a més del propi Ajuntament, per formalitzar el compromís, la corresponsabilitat i la participació voluntària de tots els agents amb capacitat d’actuar en alguns dels àmbits relacionats amb la mobilitat.

Va néixer per ser un espai de consulta i diàleg i per contribuir a impulsar iniciatives i trobar respostes a les noves necessitats en matèria de mobilitat i seguretat viària urbana perquè Barcelona continués progressant cap a un model de mobilitat sostenible en un espai públic més segur i confortable.

A partir d’aquesta adhesió, des d’ECOM col·laborarem en el desenvolupament i consecució dels objectius que es van establir el 1998 i que es van reformular tot just el 2016:
1. Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima;
2. Afavorir el canvi dels desplaçaments cap als modes més sostenibles, silenciosos i segurs;
3. Incrementar i revitalitzar l'espai públic dedicat al vianant, la qualitat urbana i la seva accessibilitat;
4. Integrar l'ús de la bicicleta a la ciutat;
5. Aconseguir un transport col·lectiu eficient, accessible i integrat d’escala metropolitana;
6. Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de transport;
7. Millorar l'eficiència de la logística i la distribució urbana de mercaderies;
8. Promoure l’ús d’energies renovables i moderar el consum d’energia dels vehicles;
9. Gestionar de forma integral la dotació de places d'estacionament per a tots els modes;
10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat: formació, informació i senyalització;

Principis del Pacte

Els 5 principis que van subscriure les organitzacions i entitats signants del Pacte havien de guiar l’acció de la mesa i el canvi de paradigma en favor d’una mobilitat més sostenible. Eren: el principi de sostenibilitat -assegurar una mobilitat que resti agressivitat a l’entorn i a la ciutadania, i que incrementi la planificació, eficiència, estalvi de recursos i respecte al medi ambient-; defensar el dret a la mobilitat de tothom; garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes; fomentar un canvi d’actituds de les administracions i dels ciutadans i ciutadanes, amb sistemes que garanteixin la seguretat i la disciplina viària; planificar les noves actuacions urbanístiques segons les necessitats de mobilitat que generaran.

El consens respecte a aquests principis va permetre elaborar un decàleg d’objectius que, tot i que són substancialment vigents, es van reformular el 2016 per actualitzar els termes de manera que es corresponguin amb els del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona i el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona i, també, per modificar l’ordre de prioritat dels objectius.