Aprovada la Llei de Transparència i qualitat de la informació que afecta, entre altres, les entitats sense ànim de lucre

El 18 de desembre del 2014, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern, com a mesura complementària i de col·laboració per al compliment de les obligacions de la "Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno", aprovada el 2013 pel govern espanyol.

La llei afecta totes les administracions públiques, però també entitats del Tercer Sector que tenen la condició de perceptores de fons públics: les entitats sense ànim de lucre que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros. També les entitats sense ànim de lucre quan almenys el 40% del total dels ingressos anuals provinguin d’ajudes o subvencions públiques, i sempre que siguin almenys de 5.000 euros.

Més enllà del compliment de la llei, incrementar la transparència pot repercutir positivament en les entitats en diversos aspectes, com ara per generar confiança, per exemple, a l’hora de captar finançament privat, voluntariat, etc.; reforçar la participació, perquè amb la informació a l’abast hi ha igualtat de condicions i es genera diàleg; noves oportunitats, perquè l’entitat s’obre a un munt de noves oportunitats quan més accessible, clara i transparent es mostri davant la societat en general.

Podríem dir que la transparència és imprescindible per coherència amb la missió i els valors de les organitzacions socials.

OBJECTIUS I PUNTS BÀSICS DE LA LLEI

Aquesta nova normativa pretén garantir la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques. Obliga les administracions i entitats públiques, i aquelles que són privades però ofereixen serveis suportats amb fons públics a fer publicitat activa sobre la forma en què aquests fons es gestionen, és a dir, hauran de difondre determinada informació sense esperar una sol·licitud concreta dels ciutadans o ciutadanes als seus portals web.

Pel que fa al dret d’accés a la informació pública de les persones, estableix que es podrà exercir sense necessitat de motivar la sol·licitud però que aquest dret es limitarà d’acord amb la naturalesa de la informació o/i per l’entrada en conflicte amb altres interessos protegits, com ara la protecció de les dades personals.

També estableix els principis de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs i personal de l’administració.

Estan sotmesos a aquesta normativa la Generalitat, l’administració local, el Parlament i els òrgans estatuaris, les universitats, els grups d’interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions.

La llei preveu la creació d’un portal de transparència perquè la ciutadania pugui realitzar consultes i obtenir informació del seu interès. Amb relació amb aquestes consultes, la llei estableix un termini per resoldre les peticions i un sistema de reclamació.

També es crearà una Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública i s’estableix un règim sancionador. Es fixen les conseqüències jurídiques de l’incompliment de la llei per poder-se exigir les corresponents responsabilitats per a tots aquells que desenvolupen activitats de rellevància pública.

La normativa catalana entrarà en vigor en sis mesos, és a dir, al juny. El món local disposarà d’un any per aplicar el títol segon de la llei, que fa referència a la transparència i al funcionament del portal.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE COM AFECTA LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA A LES ENTITATS

Al butlletí Xarxanet podeu trobar enllaços amb informació més detallada (copieu i enganxeu al vostre navegador o cliqueu als enllaços que trobeu a la part superior dreta d'aquesta pàgina).

-Sobre les qüestions més rellevants que afecten les entitats del Tercer sector:
http://xarxanet.org/juridic/recursos/com-afecta-la-llei-de-transparencia...

-Sobre com informar els ciutadans i les ciutadanes que sol·licitin informació a les entitats, i sobre com aquestes poden sol·licitar la informació que necessitin a l’Administració, sempre respectant les limitacions existents, és a dir, la llei de protecció de dades de caràcter personal:
http://xarxanet.org/juridic/recursos/com-afecta-la-llei-de-transparencia...

-Sobre quina és la informació que ha de publicar-se i la forma correcta per a fer-ho:
http://xarxanet.org/juridic/recursos/com-afecta-la-llei-de-transparencia...