L'Audiència Nacional anul•la els criteris de copagament per a les prestacions de Dependència

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional ha anul•lat els criteris de participació en les prestacions econòmiques del Sistema d'Autonomia Personal i Suport a la Dependència (SAAD) que va fixar el 2008 el Consell Interterritorial del ram, perquè considera que tenen rang normatiu i, no obstant això, el Govern "va ometre" aprovar per Reial decret.
La sentència estima un recurs presentat pel CERMI contra la manera en què es van fixar els esmentats criteris. Per a l'organització, l'acord del Consell "constitueix una norma de caràcter reglamentari", que per tant, requeria d'un Reial decret similar als que ha anat aprovant el Consell de Ministres per a establir assumptes com els barems de la situació de dependència.

El CERMI havia recorregut també el fons dels criteris, pel que fa al càlcul de la renda del beneficiari per assignar una quantia o una altra de prestació econòmica, però la sala ha desestimat aquesta reclamació perquè entén que, en aquest cas, es tracta només de una "proposta" del Consell Interterritorial i no d'una norma, de manera que "no cap enjudiciar" el seu contingut.

Sobre el primer assumpte, la sentència, contra la qual es pot interposar recurs, dóna la raó al CERMI perquè considera que la decisió de "adoptar els criteris de participació del beneficiari en el cost dels serveis constitueix, materialment, una disposició general".

El magistrat aplica la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre això per recordar que aquestes disposicions s'elaboren i aproven "per un procediment especial", recollit en la Constitució i desenvolupat per la Llei del Govern, que implica la confecció d'un Reial Decret que pugui ser sotmès als òrgans consultius de l'Estat.

Pel Suprem, "l'omissió o defectuós compliment" d'aquest procediment especial "traduït en un oblit transcendent per a la finalitat a què tendeix la seva exigència, arrossega la nul•litat de la disposició que es dicti".

Per això, l'Audiència Nacional conclou que "el recurs s'ha d'acollir ja que l'omissió de procediment en què ha incorregut la decisió recorreguda determina la seva nul•litat de ple dret, en no haver respectat les exigències establertes en la Llei del Govern (...) en relació amb la participació dels òrgans consultius en la mateixa previstos ".

Font: CERMI