ECOM ha fet arribar als alcaldables de Barcelona propostes per millorar la qualitat de vida dels ciutadans amb discapacitat física

EN VISTES A LES ELECCIONS MUNICIPALS D’AQUEST DIUMENGE 24 DE MAIG, LA FEDERACIÓ HA MANTINGUT REUNIONS AMB ELS ALCALDABLES A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER FER-LOS PROPOSTES EN PRO DEL COL·LECTIU DE LA DISCAPACITAT FÍSICA
La funció representativa i reivindicativa d’ECOM ens duu a exercir el nostre paper com a interlocutor davant les diferents administracions per fer-los coneixedors de les necessitats de les persones amb discapacitat física perquè aquestes no quedin desateses i per seguir avançant cap a la seva plena participació a la societat amb igualtat d’oportunitats. En vistes a les eleccions municipals del proper diumenge 24 de maig, ECOM ha elaborat un seguit de propostes en benefici del col·lectiu de la discapacitat física en relació a aquelles necessitats que poden ser abordades des de l’àmbit municipal. Les darreres setmanes aquestes propostes han estat presentades personalment per representants d’ECOM als alcaldables de la ciutat de Barcelona.

Des d’ECOM demanem un esforç als Ajuntaments de Catalunya perquè en aquelles qüestions que tenen competències apostin per una societat més solidària i més inclusiva, en què les persones amb discapacitat física puguin exercir amb plenitud els seus drets i en què totes les persones tinguin les mateixes oportunitats.
Creiem que els Ajuntaments, com a ens de l'administració més proper a la ciutadania, no poden passar per alt les necessitats de les persones amb discapacitat física dels seus municipis i del greuge comparatiu que suposa viure amb una discapacitat. Per avançar en igualtat d’oportunitats i drets socials, hem d’exigir que la inversió pública en polítiques socials es recuperi i que es torni a un sistema de benestar i de protecció social real i eficaç.

TROBADA AMB ELS ALCABLES A LA CIUTAT DE BARCELONA

De cara a les eleccions del 24 de maig, ECOM va demanar reunions amb tots els alcaldables de Barcelona per fer-los arribar les nostres propostes en persona, a més de per escrit, a fi que fossin tingudes en compte en el programes electorals municipals dels diferents partits.

En les darreres setmanes hem mantingut reunions amb Barcelona en Comú, a la qual van assistir Ricard Gomà i la Laia Ortiz (nº3 a les llistes); ERC, amb Montse Benedí (nº3 a les llistes); CUP, amb l’alcaldable a Barcelona, la sra. Maria José Lecha, Eulàlia Reguant (nº4 a les llistes) i Manel Mora (representació de l'Eix de Diversitat funcional i salut mental); PP, amb l’alcaldable a Barcelona, el sr. Alberto Fernández Díaz; UPyD, amb l’alcaldable a Barcelona, la sra. Montse Tonda.

La reunió amb el senyor Jaume Collboni del PSC no ha estat possible fer-la temes d’agenda, així com tampoc no ho ha estat amb el senyor Xavier Trias. Tots dos ens han emplaçat a reunir-nos un cop passades les eleccions i han demostrat interès per conèixer les necessitats de les persones amb discapacitat física.

LES PROPOSTES D’ECOM ALS PARTITS POLÍTICS, PER A L’ÀMBIT MUNICIPAL

- Accessibilitat

En aquesta matèria s’ha proposat -entre moltes altres mesures que contemplen la dotació de recursos, la sensibilització i promoció de l’accessibilitat en els diferents espais, el compliment dels requisits, entre d’altres-, elaborar i aprovar un Pla Integral d'Accessibilitat del Municipi, amb compromís de despeses i calendari d'execució. Transport, Habitatge i Tecnologies de suport han tingut apartats especials dins d’aquest àmbit de propostes.

- Autonomia Personal i Vida Independent

Des d’ECOM hem deixat clar que apostem pel model social de la discapacitat i per la filosofia de vida independent, on es concep la persona amb discapacitat com un membre de ple dret amb obligacions però també amb els mateixos drets que la resta de la població, uns drets que com a ciutadà ha de poder exercir amb la màxima autonomia personal.

D’entre les propostes en aquest camp hi ha la de millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de les persones amb discapacitat, amb la priorització del desenvolupament de la figura de l’assistent personal; facilitar fórmules perquè el sistema d’adjudicació dels serveis d’assistència personal garanteixi que la decisió recaigui en la persona i no en els professionals, etc.

- Inserció laboral

En el pla de l’ocupació, que veiem com un element essencial per aconseguir la inserció en la societat de les persones amb discapacitat i una de les formes més importants de promoure la seva independència i dignitat, hem fet als grups algunes propostes, entre les quals l’aprovació i posada en pràctica d'un Pla Local de Promoció de la Formació i l'Ocupació de les Persones amb Discapacitat, debatut i negociat amb els agents socials i les organitzacions de persones amb discapacitat del municipi.

- Educació

ECOM prioritzem un model d’escola inclusiva en totes les etapes (inclosa la de 0 a 3 anys), i és per això que les propostes en aquest àmbit han anat enfocades a assolir aquest model. Per exemple, implementar un Pla d’Inclusió Escolar que permeti avançar en l’escola inclusiva al municipi i crear una Comissió de Suport a l’Escola Inclusiva que l’executi, entre d’altres.

- Inclusió social

Entre les propostes que hem fet des d’ECOM perquè es promogui la inclusió social de la discapacitat des del municipi hi ha la de considerar-la com vector transversal d'atenció preferencial en totes les línies d'acció política de la Corporació Local (d'acord als principis, valors i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per les Nacions Unides el 2006 i signada i ratificada per Espanya); adoptar una Estratègia Local d’Inclusió 2015-2019 articulada amb el Tercer Sector; o bé, oferir activitats d’oci inclusiu que garanteixin la igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat per a tots els ciutadans.

- Defensa dels drets

Massa sovint les persones amb discapacitat veiem seriosament limitat l’accés a l’exercici dels nostres drets, malgrat l’existència de lleis i normatives. Per tant, des d’ECOM hem fet propostes per impulsar actuacions per continuar avançant en els Drets Civils i Socials de les presones amb discapacitat física, com ara revisar i modificar tota la normativa local per adaptar-la al nou marc normatiu instaurat amb la ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; o fomentar la figura del síndic local, entre d’altres.

- Participació ciutadana

Per ECOM és un procés en el qual s’han de garantir els recursos necessaris per intervenir estretament en els processos de reflexió i en els de decisió, i vetllar perquè la informació arribi tota de manera clara i comprensible. Partint d’aquí, hem fet les nostres propostes, com ara la de vetllar perquè els espais de participació del municipi siguin realment d'apropament per al debat, per consensuar discursos capaços de generar compromisos i concretar resultats. Apuntem que és imprescindible desenvolupar metodologies participatives i planificar una estratègia per arribar al màxim als ciutadans i aconseguir que la seva participació esdevingui en un context accessible, transparent i democràtic.

- Col·laboració amb el Tercer Sector

És indubtable l’important paper que les associacions de persones amb discapacitat han desenvolupat i continuen exercint per aprofundir en els valors democràtics de la ciutadania. Des d’ECOM hem fet propostes als polítics, entre d’altres, d’impulsar Plans Municipals de Foment de l’Associacionisme i promoure la cooperació entre entitats en forma de coordinadores i plataformes d’àmbit local o comarcal; o bé d’agilitzar les convocatòries, resolucions i pagaments a les entitats.

- Serveis Socials Bàsics

També hem fet propostes en l’àmbit dels serveis socials bàsics, el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials, que considerem que es basen en un model caduc i que ha estat desbordat per l’increment i transformació de les necessitats, així com per la manca de recursos. Hem exposat la necessitat d’uns serveis que promocionin un model d’atenció centrat en la persona i que garanteixin una atenció individualitzada, entre d’altres.