Aprovada la Llei que regularà les sancions que s’hauran de pagar quan es vulnerin els drets de les persones amb discapacitat

El BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2007, publica la Llei 49/2007, de 26 de desembre, mitjançant la qual s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, que entrarà en vigor el proper mes de març.
Aquesta norma considerarà infraccions administratives quan es produeixin discriminacions directes o indirectes, assetjaments, incompliment de les exigències d’accessibilitat i de realització d’ajustaments raonables, així com l’incompliment de les mesures d’acció positiva, especialment quan se’n derivin beneficis econòmics per a l’infractor. Les infraccions seran lleus, greus o molt greus, segons la gravetat dels fets punibles i seran sancionades amb multes que oscil•len des d’un mínim de 301 euros fins un màxim d’un milió d’euros.
Els criteris que es tindran en compte en la gradació de les sancions seran la intencionalitat del subjecte infractor, la negligència, el frau, l’incompliment de les advertències prèvies, el volum de negocis i el nombre de persones afectades.