El projecte d’ordre de la targeta acreditativa de discapacitat, sotmès a informació pública

El departament d’Acció Social i Ciutadania ha elaborat un projecte d’ordre de la Targeta Acreditativa de Discapacitat. Amb la finalitat de donar participació als interessats en el procés d’elaboració d'aquest projecte d’ordre, s’ha sotmès a la informació pública, d’acord amb el que disposa l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat, durant el termini de 20 dies comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal d’examinar el dit projecte i per formular-hi les al·legacions i les observacions que es considerin oportunes. El projecte es va publicar al DOGC el 13 d’octubre.

Aquest projecte d’ordre es pot examinar a la pàgina web del departament d’Acció Social i Ciutadania, http://www.gencat.net/benestar i, en hores d’oficina, a la seu del departament d’Acció Social i Ciutadania (pl. De Pau Vila, 1, tercera planta, Palau de Mar, 08039 Barcelona); i als Serveis Territorials del departament a Barcelona (c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona), a Girona (c. Emili Grahit, núm. 2, 17002 Girona), a Lleida (av. del Segre, núm. 5, 25007 Lleida), a Tarragona (av. Andorra, núm. 7 bis, 43002 Tarragona), i a les Terres de l’Ebre (c. Ruiz d’Alda, núm. 33, 43870 Amposta).