El Govern català destina 16,8 milions d'euros per promoure l'accés al mercat de treball dels col·lectius amb més dificultats

El Govern ha aprovat destinar 16,8 milions d’euros per promoure l’accés al mercat de treball de col·lectius amb necessitats o dificultats específiques en el període 2010-2011, xifra que representa un increment del 10,5% respecte al període 2008-2009. Amb aquesta iniciativa el Govern vol fomentar i millorar les actuacions adreçades als col•lectius amb dificultats per poder garantir el seu accés i la permanència en el mercat de treball en igualtat de condicions, per incrementar l’ocupabilitat de les persones, l’adequació del lloc de treball al seu perfil professional i assegurar l’acompanyament necessari per a la seva inserció laboral.

La nova ordre crea una nova línia d’ajuts per fomentar l’empresa inclusiva, adapta els itineraris d’ocupació al perfil dels beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), potencia el treball en suport per a persones amb discapacitat o malaltia mental i incrementa el suport a les empreses d’inserció. Els destinataris són les persones acollides a la RMI, persones en situació d’exclusió social, persones amb discapacitat i empreses d’inserció i empreses inclusives.

L’ordre es divideix en quatre programes:

a) Programes d’inserció sociolaboral de persones perceptores de la Renda Mínima de Inserción: L’objectiu d’aquest programa és aconseguir la integració al mercat de treball de les persones destinatàries de l’RMI mitjançant l’elaboració d’un pla individual d’inserció que combini diferents tipus d’accions que es concreten en itineraris integrats d’inserció i mesures d’acompanyament.

En aquest sentit, se subvenciona els processos d’orientació i anàlisi de l’ocupabilitat, diferents accions formatives, acompanyament en el moment de la integració en el mercat de treball, seguiment de l’itinerari d’inserció així com les pràctiques en empreses.

L’RMI és, en essència, un dispositiu públic per donar suport econòmic a persones en situació de pobresa, vinculat a la seva participació en programes orientats a la integració social i al mercat laboral. L’objectiu del Govern amb aquest programa interdepartamental és desenvolupar mesures actives d’inserció laboral i adaptar els itineraris d’inserció laboral als diferents perfils de les persones que reben l’RMI.

b) Programes de suport al funcionament de les empreses d’inserció: Aquests programes tenen com a objectiu posar en marxa mesures de suport per a les empreses d’inserció sociolaboral amb l’objectiu d’aconseguir la integració en el mercat de treball de persones que reben l’RMI i que es troben en greu risc d’exclusió.

El programa subvenciona la contractació dels tècnics de l’empresa que fan la formació i l’acompanyament a la inserció en el mercat laboral de les persones en risc d’exclusió. Actualment a Catalunya hi ha 48 empreses d’inserció registrades que ocupen al voltant de 1.300 persones.

c) Programes treball amb suport a l’empresa ordinària (persones amb discapacitat o malaltia mental): L’objectiu d’aquesta línia és incentivar la integració laboral a l’empresa ordinària de les persones amb discapacitat, mitjançant mesures d’acompanyament laboral al mercat ordinari. Subvenciona el suport a la contractació d’un tècnic o una tècnica de prospecció i acompanyament a la inserció laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental.

La tasca d’aquests tècnics consisteix a fer la recerca de llocs de treball ajustats a les capacitats i perfils de les persones amb discapacitat i, un cop han estat contractats per una empresa ordinària, acompanyar-los en el procés de formació i adaptació al lloc de treball.

Aquesta figura respon a la necessitat que sovint experimenten les empreses de rebre un suport especialitzat a l’hora d’integrar les persones amb discapacitat a la seva activitat habitual.

Aquest programa vol ajudar que s’incrementi el nombre de persones discapacitades contractades per l’empresa ordinària gràcies al suport de professionals que assegurin una bona adequació de les persones al nou lloc de treball i que puguin fer els ajustaments que calguin durant el procés. Aquest acompanyament pot tenir una vigència de 2 anys i continuar al llarg de la vida professional en cas de situacions greus.

d) Projectes per a la sensibilització i impuls de les empreses que col•laborin a la inserció de col•lectius amb discapacitat o risc d’exclusió: Aquest programa té com a finalitat promocionar el treball en xarxa d’empreses inclusives (empreses que col•laboren en la inserció laboral de persones que, per raons diverses, no poden accedir al mercat laboral en igualtat d’oportunitats). Els destinataris d’aquesta nova ordre són les entitats locals i les federacions i agrupacions sense ànim de lucre.

En el marc d’aquesta ordre se subvencionaran projectes per a la creació i l’impuls d’empreses inclusives en el territori i estratègies de difusió i sensibilització de les empreses inclusives, entre d’altres.