Les administracions hauran de reservar per Llei contractes públics en favor d'empreses socials de discapacitat

L'Administració General de l'Estat i els governs autonòmics hauran de reservar per llei un mínim de contractes públics a favor de centres especials d'ocupació de persones amb discapacitat, així com d'empreses d'inserció social de persones en risc d'exclusió.
Així ho estableix una modificació de la Llei de Contractes del Sector Públic operada pel Projecte de Llei per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social, que acaba de ser aprovat pel Congrés dels Diputats i que ara continua la seva tramitació parlamentària al Senat.

Fins ara, aquesta reserva, segons la legislació de contractes del sector públic, era facultativa per a les Administracions, decidint l'efecte l'òrgan contractant. Des que entri en vigor aquesta reforma, la reserva d'un mínim de contractes a favor de centres especials d'ocupació i d'empreses d'inserció passa a ser obligatòria.
D'acord amb el nou precepte, seran el Consell de Ministres i els òrgans de govern de les comunitats autònomes els que mitjançant acord determinaran el mínim de contractes que es reserven a aquestes empreses socials.
El CERMI, com a representant del sector, considera positiva aquesta mesura tant reforça la dimensió social de la contractació pública, i espera que s'avanci més intensament en aquesta direcció en la nova llei de contractes del sector públic que Espanya ha de promoure abans de 2016 per mandat de la Unió Europea.
Font: CERMI