El Congrés aprova ajudes públiques per al manteniment de l’ocupació en els CEE

La Comissió de Treball i Immigració del Congrés dels Diputats ha donat llum verda a una sèrie d’ajudes públiques per als Centres Especials d’ocupació (CEE) en el tràmit del projecte de llei de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades.
Segons l’aprovat per la Cambra baixa, els CEE, empreses que integren en les seves plantilles com a mínim a un 70% de treballadors amb discapacitat, rebran ajudes públiques per a afrontar els efectes de la crisi econòmica sota un període de vigència que s’estén des del 10 de juliol de 2009 fins al 31 de desembre de 2010 per a tots els treballadors amb discapacitat que pertanyin a aquests CEE.
En aquest sentit, aquesta ajuda concreta comportarà un augment de la subvenció salarial que reben els CEE per cada treballador amb discapacitat, que passarà de l’actual 50% del Salari Mínim Interprofessional, al 75%, un 25% d’increment.
Per a l’any 2011, aquest increment es mantindrà només per als treballadors amb discapacitat amb la consideració amb les especials dificultats d’inserció, aquestes són, persones amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual amb graus de discapacitat iguals o superiors al 33%, així com treballadors amb discapacitats físiques o sensorials superiors al 65%.
De forma obligatòria, el projecte de llei insta al Govern a presentar un informe al Congrés dels Diputats en el primer semestre de 2011 per a valorar la continuïtat o no de l’ampliació de la subvenció.
En altre ordre, el text aprovat estableix que es mantindran les bonificacions de la quota empresarial a la Seguretat Social en els supòsits de transformació en indefinits dels contractes de durada determinada o temporals, en la contractació de treballadors amb discapacitat procedents de CEE, tant pel que fa a la seva incorporació a una empresa ordinària com en la seva possible tornada al CEE de procedència o a altre CEE i en la incorporació a una empresa ordinària de treballadors amb discapacitat en el marc del programa d’ocupació amb suport.
Aquest increment obeeix a les demandes del sector de la discapacitat representat pel comitè Espanyol de Persones amb Discapacitat (Cermi) i per la seva entitat associada, la Federació Empresarial Espanyola d'Associacions de Centres Especials d'Ocupació (Feacem), realitzades al Parlament.
Font: Solidaritat Digital