Els plets de dependència es resoldran als jutjats socials

Tot indica que el Consell de Ministres atendrà una de les demandes més sol•licitades per part del moviment associatiu de les persones amb discapacitat: que els plets derivats de la vulneració de drets en tramitar els ajuts de la llei de dependència es dirimeixin als jutjats socials i no mitjançant procediments contenciós-administratius, com ocorre ara. Tal com assegura el diari 'El País', aquest és un dels canvis contemplats en la reforma de la Llei de Procediment Laboral, que aprovarà el Consell de Ministres.

Als jutjats socials aquest tipus de demandes podrien resoldre's en uns quants mesos i no en anys, com succeeix en l'actualitat. Tenint en compte que molts dels afectats que interposen les demandes no tenen una llarga esperança de vida, el canvi de titularitat a l'hora de dictaminar sobre aquest tema és essencial.

La nova mesura entrarà en vigor el 2012 ja que abans ha de passar els tràmits parlamentaris corresponents. Amb aquesta moratòria es busca, a més, concedir un període de formació i adaptació dels juristes que hagin d'encarregar-se d'aquest tipus de plets.

Aquesta una de les peticions del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) davant de l'enorme quantitat de litigis ocasionada per disconformitat dels beneficiaris amb els diferents actes que dicten les administracions autonòmiques en desenvolupament i aplicació de la llei a cada cas concret.

La jurisdicció del social tenen una major capacitat de resolució, rapidesa i suposa un menor cost per a les persones i famílies, amb la qual cosa s'afavoreix la tutela efectiva del dret subjectiu que la llei cregui.

Font: Solidaridad Digital