Dret a l'educació inclusiva

El procés de normalització i inclusió de les persones amb discapacitat a la societat comença en la nostra formació, aspecte fonamental per al nostre ple desenvolupament personal i humà.

ECOM advoquem per l’escolarització dels infants amb discapacitat dins el sistema d’ensenyament ordinari i apostem per un model d’escola inclusiva que garanteixi el dret a l’educació per a tots els infants sense distinció, en el qual l’alumnat amb discapacitat física tingui una presència activa i participativa, com un membre més de la comunitat, i que s’apliqui a totes i cada una de les etapes educatives (inclosa l’etapa de 0 a 3 anys).

Una nena (de la qual només es veu una mica el perfil) escrivint en un paper sobre una taula on hi ha diversos llapisos

Defensem una escola que promogui l’atenció educativa per a tot l’alumnat, que busqui l’equitat i valori i contempli la diversitat,  que ofereixi l’escolarització en condicions d’igualtat per a tots els nens i nenes, però sobretot una educació inclusiva, que personalitzi els aprenentatges, s’adapti a les necessitats de cadascú -en tots els aspectes de l’infant o jove-, i en què el plantejament pedagògic sigui obert, flexible i adaptat a la diversitat d’estils i ritmes d’aprenentatge. Considerem bàsic que els docents puguin comptar amb una formació adequada i els acompanyaments necessaris per poder garantir una educació de qualitat.

Quant als Centres d’Educació Especial, apostem per la progressiva transformació d’aquests en centres proveïdors de serveis i recursos a les escoles ordinàries, a fi d’aprofitar l’expertesa d’aquests centres i els seus professionals, optimitzant així els recursos públics. Però mentre això no es materialitzi, i no hi hagi garanties suficients d’una educació amb els suports especialitzats necessaris, considerem que aquests centres han de continuar oferint els serveis, en forma i qualitat, com fins ara.

(Article 24 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, 2006).