Òrgans de govern

L’Assemblea General

L’Assemblea General (AG) és l’òrgan sobirà de la Federació ECOM i està formada pels representants legals de totes les entitats membre, les quals queden subjectes als acords que prengui l’AG, incloses les absents, les que discrepin i les que s’hagin abstingut de votar. És l’AG qui aprova el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, així com els reglaments de règim interior que s’elaborin per al bon funcionament de la Federació. Entre d’altres facultats, l’AG pot modificar els estatus o acordar la dissolució de la Federació.

L'Assemblea

La Junta Directiva

L'Assemblea General celebrada el 29 de juny de 2018 va escollir la Junta Directiva pel mandat 2018-2021.

La Junta Directiva (JD) de la Federació ECOM, segons estableixen els seus estatuts, ha d’estar formada per un mínim del 50% de persones amb discapacitat física; la composen el/la president/a, el/la vicepresident/a o els/les vicepresidents/es, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que seran exercits per persones diferents. La JD té, entre d’altres, les facultats de regir, administrar i representar la Federació, així com de complir les decisions preses per l’Assemblea General (AG).