Patronat

La representació, el govern i l'administració de la Fundació ECOM corresponen al Patronat, que està format per un mínim de sis membres i un màxim d’onze. Actualment el conformen set membres.

El Patronat pot nomenar una o més persones per a exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la Fundació.

Correspon especialment al Patronat, entre d’altres, la modificació dels estatuts; la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació; així com l'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.