ECOM publica una guia pràctica d’autogestió del Servei d’Assistència Personal, que ha estat impulsada i elaborada per les pròpies persones usuàries del servei

Després de més de 13 anys de la posada en marxa del Servei d’Assistència Personal d’ECOM, les persones usuàries del servei, des de la Comissió d’Autogestió, han impulsat i elaborat íntegrament (contingut i disseny) la publicació “Principis bàsics de l’Assistència Personal. Guia Pràctica d’Autogestió”.

Un document que té un doble objectiu: d’una banda, vol servir com a llegat de tota l’experiència acumulada al llarg de tots aquests anys durant els quals l’entitat (ECOM) i les persones usuàries del servei, a través d’un estret diàleg, han anat definint el servei de manera que garanteixi l’autodeterminació, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones usuàries; i, de l’altra, pretén ser una eina pràctica, i de fàcil comprensió, al servei de persones que puguin incorporar-se com a usuàries del servei en un futur, per facilitar-los la comprensió de les claus de la gestió de l’assistència personal, que es basa en la filosofia de la Vida Independent.

Aquesta publicació arriba en un moment clau per a l’assistència personal a Catalunya, donat que actualment el Govern català està treballant en el Decret que ha de regular la prestació econòmica de l’assistència personal al nostre territori (actualment el decret es troba en consulta pública fins el 31 d’octubre), tot recollint les necessitats detectades a partir del projecte pilot d’assistència personal que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha portat a terme amb ECOM des de 2007.

Per ECOM, la publicació d’aquest decret és molt esperada perquè ha de ser la clau, després de tants anys de treball i de reivindicació de la figura de l’assistent personal, per avançar de manera definitiva en la plena garantia del dret a la vida independent de les persones amb discapacitat, d’acord al que estableix la Convenció del Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per l’ONU el 2006. Espera que la regulació obri la porta a totes aquelles persones que ho vulguin a disposar del nombre d’hores necessàries d’assistència personal per poder a portar a terme un projecte de vida independent, i que ajudi a afavorir un procés de desinstitucionalització de les persones amb discapacitat.

Una guia de referència per a futurs/es usuaris/àries del servei i per a entitats que vulguin iniciar-se en la gestió del servei

La singularitat del servei d’assistència personal és que situa la persona usuària com a agent actiu en el centre del servei, organització i procés d’atenció, des del reconeixement de la seva singularitat i des del respecte a la seva autonomia personal, és a dir, a les seves decisions, a la seva manera de vida, preferències i desitjos. És la persona usuària qui té el poder decisió sobre com ha de ser l’atenció i com s’ha de prestar, esdevenint així gestora del seu propi servei, una responsabilitat que no totes les persones estan preparades per assumir. L’assistència personal té un nivell d’exigència per a les persones usuàries que no té cap altre tipus de servei en què pràcticament tot ve determinat per terceres persones, pel que iniciar-se en aquest camí de l’autogestió pot fer vertigen.

D’aquí que des de la Comissió d’Autogestió del Servei d’Assistència Personal d’ECOM, les persones que actualment són usuàries del servei, i que tenen ja una llarga experiència en l’autogestió del servei, hagin considerat adient elaborar una guia que pugui esdevenir una eina per a altres persones que en el futur vulguin apostar per l’assistència personal com a recurs per poder dur a vida independent, i acompanyar-les en aquest procés d’aprenentatge de l’autogestió.

Així mateix, més enllà d’una eina de referència per a futures persones usuàries, aquesta publicació vol també estar al servei d’altres entitats que puguin entrar a gestionar aquest servei. ECOM, conjuntament amb les persones usuàries, hem definit al llarg dels anys un model de cogestió del servei on queda ben definit quin ha de ser el rol de l’entitat i quin el de les persones usuàries per tal que es garanteixin el dret a l’autodeterminació i l’autonomia, en què es basa la filosofia de la Vida Independent, i voldríem que esdevingués un model de referència per a altres entitats.

La guia, que s'ha editat en català i en castellà, està composada per un total de 40 fitxes, i els continguts estan presentats en un format de pregunta i resposta per facilitar al màxim la seva comprensió. I respon tant a definició de conceptes clau com què és la filosofia de vida independent, la cogestió, l'autogestió..., com qüestions més pràctiques de funcionament del servei com quines són les funcions de l'assistent personal, com fer el seguiment de la borsa d'hores, aspectes concernents a la facturació...

La publicació està disponible al nostre web. Podeu veure-la aquí.

També teniu disponible al nostre Canal de Youtube, la gravació de l'acte de presentació de la guia, que vam dur a terme ahir. Podeu veure'l aquí