ECOM presenta esmenes al Projecte d’Ordre Ministerial d’accessibilitat durant el període d’informació pública

L’entitat demana al Govern de l’Estat que es tinguin en compte les esmenes, que posem a disposició de tothom en aquest document

ECOM hem presentat esmenes al Projecte d'Ordre Ministerial, d’àmbit estatal, per la qual s’assenyalen les condicions bàsiques d'accessibilitat en espais públics urbanitzats.

Aquestes esmenes, presentades des de l’organització durant el termini d’audiència i informació pública que va finalitzar el 26 de juny, van orientades a garantir i millorar les condicions mínimes d’accessibilitat als espais públics urbanitzats,  després d’una dècada d’experiència i coneixement de la norma actualment encara vigent: l’Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, pel qual es va desenvolupar el “Document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats”.

Aquest ordre de 2010  necessitava adaptar-se als canvis normatius derivats -entre altres-  de la implementació de la Convenció,  i incloure també l’experiència que s’ha anat acumulant al llarg dels anys en la seva aplicació pràctica als diferents territoris, així com les demandes de les mateixes persones amb discapacitat. És per aquest motiu, que el Govern de l’Estat ha està treballant en aquest nou Projecte d'Ordre Ministerial que l'ha de substituir.

En aquest sentit, ECOM alerta que el Projecte d’Ordre que substituirà la norma vigent, no respon a totes les demandes del col·lectiu de persones amb discapacitat pel que fa a garantir l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de manera equitativa a tots els territoris. L’entitat aposta perquè la norma estableixi unes condicions mínimes d’accessibilitat a nivell estatal, iguals per a totes les comunitats autònomes,  i que més tard els organismes locals i autonòmics puguin acabar de definir alguns detalls específics si ho consideren per ser encara més garantistes. Però, sota el punt de vista d'ECOM, al redactat de la nova Ordre  hi ha molts aspectes que queden indefinits o resulten ambigus.

Aquesta indefinició i ambigüitat, la entitat considera que pot provocar que les condicions mínimes d’accessibilitat autonòmiques i locals siguin completament dispars entre elles i als diferents territoris de l'Estat, no garantint el dret a l’accessibilitat a la pràctica a molts indrets. Per una banda, perquè no hi hagi una revisió i  actualització de les normatives autonòmiques i locals d'accessibilitat, i per tant es continuï treballant amb paràmetres obsolets allunyats dels mandats de la Convenció. I per altra banda, perquè la diferència i disparitat de paràmetres  entre territoris,  dificultarà la comprensió  de les normes per part dels equips tècnics i, per tant, la seva aplicació pràctica de manera adequada.

Alguns exemples dels aspectes indefinits són: les condicions dels carrers en plataforma única d'ús mixt, el disseny dels carrils bici i la interacció de la mobilitat personal amb els itineraris de vianants accessibles, els paràmetres i percentatges mínims pels espais de joc infantil accessibles, els punts d’accés a les platges urbanes, entre d’altres.

Un altre punt a destacar és la manca d’un document de suport que ofereixi una sèrie de possibilitats i solucions alternatives que garanteixin l‘accessibilitat a l'espai públic existent (és a dir, el ja construït) i delimitin les possibles interpretacions o la inacció dels agents que intervenen en la producció i gestió de l’espai públic urbanitzat. Aquesta mancança no és la primera vegada que ens la trobem, ja que també va succeir amb l’aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

En aquest sentit, ECOM també considera important que aquest tipus de documents siguin aprovats al mateix temps que l’Ordre. D’aquesta manera, s’evita que durant el temps d’aprovació entre un document i l’altre es generi confusió o no es defineixin bé aquestes alternatives per garantir l’accessibilitat en els espais on la norma general no es pugui aplicar per motius tècnics justificats.

L’entitat també ha identificat diversos articles que marquen requisits inferiors a les condicions mínimes d’accessibilitat establertes a l’actual i vigent Ordre VIV 561/2010. En concret, ECOM ha observat amb preocupació que en l’àmbit dels itineraris de vianants accessibles, la redacció podria donar lloc a interpretar que es permet la instal·lació de terrasses comercials en línia de façana: el punt on sempre ha estat ubicat l'itinerari de vianants accessible per normativa estatal i catalana des de fa més de 25 anys. Aquesta interpretació podria comportar la pèrdua de l’ús d’aquest espai públic, afectant la continuïtat de l'itinerari de vianants i deixant clarament malmesa la cadena d'accessibilitat dels desplaçaments urbans. Com a conseqüència, es podria arribar a situacions on  les persones amb discapacitat física i/o amb mobilitat reduïda es veiessin obligades a haver de canviar el seu recorregut, tot i ser considerat accessible pel text normatiu, per una qüestió de privatització de l’espai públic.

En relació amb els itineraris de vianants accessibles, l’entitat també vol destacar que la nova norma permet incrementar el pendent tant a la calçada com als guals en els itineraris considerats com a accessibles. ECOM alerta de que aquests pendents tant elevats suposen una barrera arquitectònica greu per a les persones amb discapacitat física, que a més a més pot posar en risc la seva seguretat i integritat física: fet que va en contra de la pròpia definició del concepte accessible.

ECOM considera que per aquests casos la solució preferent ha de ser implementar passos de vianants elevats (amb la senyalització tàctil i cromàtica adequada), fent que vorera i calçada estiguin anivellades a la mateixa alçada.

Aquestes i altres consideracions generals i esmenes al Projecte d’Ordre les podeu trobar al document que hem presentat fruit de les aportacions dels i les membres del grup de treball d’accessibilitat d’ECOM amb les seves entitats i base social, i  el treball en xarxa amb altres entitats de dins i fora de l'àmbit específic de la discapacitat.

ECOM vol agrair de nou la participació  de totes elles en la construcció col·laborativa del document, posant en valor la importància de la participació ciutadana en els processos de creació de les normes d'accessibilitat.