ECOM celebrem que finalment el Parlament hagi aprovat la Llei per a la igualtat de tracte i no-discriminació

Com a ECOM hem fet aportacions a la llei i des de fa molt estàvem reivindicant la seva aprovació, doncs confiem que serà un instrument fonamental per garantir i fer efectius el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació de les persones amb discapacitat, entre altres col·lectius minoritaris. 

ECOM celebrem que finalment el Govern hagi aprovat la, tant esperada i reivindicada per part de la nostra entitat, Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, una norma que té com a objecte establir els principis i regular les mesures i els procediments per a garantir i fer efectius el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció davant qualsevol forma, acte o conducta de discriminació per raons diverses (origen, sexe, orientació o identitat de gènere, pertinença a grup ètnic…), entre les quals s’inclou també la discapacitat.

Com a ECOM hem fet diverses aportacions a aquesta llei i hem vetllat en tot moment perquè la discapacitat hi quedi ben recollida, amb l’objectiu que quedi ben regulada la igualtat de tracte i la no-discriminació del col·lectiu. Les nostres aportacions han anat orientades principalment a que la llei recollís que les administracions públiques han de garantir el dret a una escola inclusiva i de qualitat per a tothom; que és necessari promoure l’empoderament de les persones amb discapacitat, així com garantir l’acompanyament necessari per poder desenvolupar el seu projecte de vida; que cal garantir la formació i la sensibilització adequada dels/de les professionals que fan tasques d’atenció directa o indirecta en matèria de discriminació; que les polítiques i actuacions de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la solidaritat, la justícia social i l’atenció centrada en la persona, i han de procurar l’atenció prioritària de les persones en situacions de vulnerabilitat; i que s’ha de garantir la cobertura informativa de la discapacitat d’una forma inclusiva en els mitjans de comunicació.

Aquesta llei, que es va aprovar el passat divendres 18 de desembre al Parlament, està adreçada a totes les institucions públiques, i a les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, i té un ampli àmbit d’aplicació. Així entre altres, s’aplica al treball i les relacions laborals, al règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques i  a les organitzacions professionals, culturals, esportives, d’educació en el lleure o d’interès social, econòmic o de participació política. També a l’educació; la protecció social, les prestacions i els serveis socials; la participació cívica i social; la sanitat; l’accés, l’oferta i el subministrament de bens i serveis al públic; la publicitat i els mitjans de comunicació; l’habitatge; l’accés i permanència en establiments o espais oberts al públic; les migracions i el desenvolupament de polítiques d’integració i primera acollida, així com a la formació d’adults pròpia dels serveis d’acollida; les associacions i les fundacions; les cooperatives i l’economia social; i la cultura.

Prevenció de les vulneracions i protecció de les víctimes

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació també té la finalitat de protegir les víctimes, que aquestes tinguin mecanismes clars per vehicular les seves denúncies i implicar tothom -incloses les administracions públiques i el sector privat- en la lluita contra la discriminació. És una llei de caràcter transversal que té per objecte la planificació de polítiques públiques per a la prevenció i l’erradicació d’accions discriminatòries en l’àmbit públic i privat.

Per a poder identificar de què es parla quan s’esmenta el terme “discriminació”, la llei incorpora un conjunt de definicions: antisemitisme, aporofòbia, capacitisme, bifòbia, edatisme, feminicidi, homofòbia, racisme, antigitanisme, transfòbia, desestigmatització, etc. També defineix diferents tipologies de vulneracions del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació: la discriminació directa o indirecta, per associació i per error, la discriminació secundària, la múltiple, la denegació d'ajustos raonables, l'assetjament, la inducció, l’ordre o instrucció de discriminar, les represàlies i l'incompliment de les mesures d'acció positiva derivades d'obligacions normatives o convencionals.

La llei preveu mesures de protecció enfront la discriminació, d’aplicació a totes les institucions i de caire avaluables, mètodes i instruments per a la detecció de vulneracions del dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, així com l’adopció de mesures preventives o per al cessament de les situacions discriminatòries. Amb l’objectiu de protegir les víctimes i també per reparar el mal que han viscut, aquesta Llei incorpora -més enllà de sancions econòmiques- mesures com la mediació, per a resoldre els conflictes, o la formació i el treball comunitari com a mesures alternatives i reparadores per a la víctima.

ECOM desitgem que aquesta llei esdevingui un instrument efectiu per posar fi a les discriminacions per discapacitat (i per altres raons), i que afavoreixi que a la nostra societat tothom tingui les mateixes oportunitats de desenvolupament i d’exercir el seus drets. Considerem que la llei aprovada és un bon marc, i esperem que el Govern en faci una bona implementació i la doti del recursos econòmics necessaris per fer-ne un bon desplegament.